Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | Školní informační a studijní centrum

Informační zázemí školy

Příloha 2: Instrukce ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 16. července 1979 čj. 21 240/79-24 o školních knihovnách

připravuje: Zdeněk Jonák, Jaroslava Brachtlová, Ludmila Čumplová, Zlata Houšková

Ministerstvo školství České socialistické republiky vydává tuto instrukci:

Čl. 1 Základní ustanovení

 1. Školní knihovny (dále jen "knihovna") se zřizují na všech základních a středních školách (dále jen "škola") jako jejich součást.1)
 2. Vyžaduje-li to účelnější organizace práce knihovny nebo jiný závažný důvod, může příslušný národní výbor2) zřídit knihovnu jako mimoškolní výchovné zařízení pro více škol téhož druhu.3)
 3. Knihovna je odborným, studijně pracovním, informačním a čtenářským střediskem pro žáky a učně (dále jen "žáci") a pro pedagogické pracovníky.
 4. Knihovna se zpravidla člení na knihovnu žákovskou a knihovnu učitelskou, jejíž součástí jsou i příruční knihovny odborných kabinetů. Obě knihovny je možné sloučit, pokud to přispěje k lepšímu využití knihovních fondů, knihovních prostorů, finančních prostředků a pracovních sil.

Čl. 2 Úkoly knihovny

V knihovně se v souladu s výchovně vzdělávacími cíli školy
 1. shromažďuje, zpracovává a půjčuje veškerá knižní literatura, časopisy a ostatní studijní materiály (gramofonové desky, magnetofonové pásky a další) potřebné ke komunistické výchově žáků a vyučování v duchu vědeckého světového názoru ve všech vyučovacích předmětech, pro žáky dále literatura doplňková, zájmová a pro profesionální orientaci, jakož i politická, pedagogická a odborná literatura pro učitele;
 2. budují specificky profilované knižní fondy se skladbou odpovídající věku žáků, stupni a druhu školy tak, aby se postupně zvyšovalo procento populárně vědecké a odborné literatury;
 3. prověřuje knihovní fond z hlediska aktuálnosti, ideové a umělecké hodnoty, vyřazují se knihy nevhodné, zastaralé a opotřebované4);
 4. vede základní evidenci knih, časopisů a ostatních sbírkových materiálů, evidenci čtenářů a výpůjček a vypracovávají se předepsané přehledy o činnosti knihovny5);
 5. pořizuje a doplňuje jmenný katalog, v knihovně s uvolněným vedoucím knihovny též věcné katalogy a kartotéky, popř. další složky bibliograficko-zpravodajského aparátu knihovny;
 6. instruují učitele o vhodných formách využívání knihovního fondu ve výchovně vzdělávací práci a formách práce s knihou podle zásad socialistické bibliopedagogiky a rozvíjejí progresivní metody informační výchovy mládeže.

Čl. 3 Řízení knihovny

 1. Knihovnu zřízenou podle čl. 1 odst. 1 řídí ředitel školy, který zejména
  1. zabezpečuje potřebné prostory a vybavení pro knihovnu a podle možnosti zřizuje i studovnu pro potřeby prezenčního studia nebo čítárnu vybavenou vhodným zařízením (studijní koutky, výstavní panely a vitríny) k propagaci literatury, preferovaných povolání a studijních oborů;
  2. pověřuje některého pedagogického pracovníka školy vedením knihovny nebo její části, řídí a kontroluje jeho práci a pečuje o jeho další odborný růst a vzdělávání 6);
  3. vydává výpůjční řád knihovny, který je závazný pro žáky i pedagogické pracovníky;
  4. zabezpečuje spolupráci pedagogického sboru s vedoucími knihovny;
  5. schvaluje doplňování knihovního fondu;
  6. nařizuje provedení revize knihovny a při změně vedoucího knihovny zabezpečuje protokolární předání knihovního fondu a provedení kontrolní inventury.
 2. Knihovnu zřízenou podle čl. 1 odst. 2 řídí vedoucí knihovny, kterého jmenuje národní výbor, který mimoškolní výchovné zařízení zřídil.

Čl. 4 Vedoucí knihovny

 1. Za činnost knihovny, která je součástí školy, odpovídá řediteli školy vedoucí knihovny.
 2. Vedoucí knihovny, zřízené podle čl. 1 odst. 2 této instrukce, odpovídá za činnost knihovny národnímu výboru.
 3. Při řízení knihovny vedoucí knihovny (dále jen "vedoucí") zejména
  1. vypracovává a předkládá řediteli nebo národnímu výboru plán činnosti knihovny, který je součástí ročního plánu školy;
  2. odpovídá za řádné zabezpečení knihovních fondů a dbá o dodržování základních pravidel ochrany a bezpečnosti práce během provozu knihovny;
  3. vede evidenci knihovních fondů a přehledy o příručních knihovnách odborných kabinetů, pokud jsou zřízeny, a vypracovává zprávy o stavu a činnosti knihovny;
  4. spolupracuje s pedagogickými pracovníky školy při doplňování a intenzívním využívání knihovních a informačních fondů knihovny;
  5. koordinuje činnost knihovny s dalšími knihovnami jednotné soustavy v místě, zejména s veřejnými, a organizuje spolupráci s PO SSM a ostatními společenskými organizacemi;
  6. využívá a zprostředkovává služby jiných knihovnicko-informačních pracovišť pro školu;
  7. zvyšuje si odborné znalosti z oboru knihovnictví a informatiky.

Čl. 5 Finanční zabezpečení knihovny a odměňování vedoucího

 1. Výdaje na knihovnu hradí v rámci schváleného rozpočtu organizace, která knihovnu zřídila. Prostředky na nákup knih jsou plánovány ve výši 1% Kč na žáka a 60 Kč na každého pedagogického pracovníka ročně.
 2. Na nákup časopisů a jiných materiálů se dále rozpočtuje částka 3000 až 5000 Kč ročně podle velikosti a podmínek školy.
 3. Vedoucímu knihovny přiznává vedoucí organizace za vedení knihovny osobní příplatek7), popřípadě k vedení knihovny přihlíží i při přiznávání zvláštních odměn, přičemž bere v úvahu rozsah prací v knihovně, výsledky plnění jejich úkolů a získané knihovnické vzdělání.

Čl. 6 Metodické řízení knihovny

 1. Metodickým řízením knihoven se pověřuje Ústav školských informací v Praze.
 2. Metodickou pomoc poskytují knihovnám kabinety pro práci s knihou a péči o školní knihovny krajských pedagogických ústavů a okresní pedagogická střediska8).

Čl. 7 Závěrečná ustanovení

 1. Na středních odborných školách, kde je zřízeno základní informační středisko, se činnost knihovny tohoto střediska řídí zvláštním předpisem.9)
 2. Dojde-li ke zrušení školy, jejíž součástí byla též knihovna, rozhodne o převodu knihovního fondu zrušené školy do knihovny jiné školy národní výbor, který odborně vedl zrušenou školu, a pokud jde o knihovní fond zrušeného odborného učiliště nebo středního odborného učiliště, rozhodne orgán, který toto učiliště zřídil.

Čl. 8

Tato instrukce nabývá platnosti dnem 1. září 1979.*)
Náměstek ministra:
v zast. Dr. Švagr v. r.

1.     Úvod
2.     Informační zázemí školy
    2.1    Počítačová učebna
    2.2    Školní studijní a informační centrum (ŠSIC)
3.     Informační gramotnost, standardy a ŠSIC
4.     Model ŠSIC dle UNESCO
5.     České legislativní dokumenty na podporu ŠSIC
6.     Vztah ŠSIC k veřejně přístupné knihovně
7.     Standard ŠSIC

Přílohy:

Příloha 1    Osnovy předmětu informatika a výpočetní technika (návrh)
Příloha 2    Instrukce ministerstva školství České socialistické republiky ze
dne 16. července 1979 čj. 21 240/79-24 o školních knihovnách

Příloha 3    Scénář vstupní návštěvy ŠSIC (na požádání u autorů)


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz