Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | Školní informační a studijní centrum

Informační zázemí školy

3. Informační gramotnost, standardy a ŠSIC

připravuje: Zdeněk Jonák, Jaroslava Brachtlová, Ludmila Čumplová, Zlata Houšková

Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání klade na vytváření informačního zázemí školy přiměřený důraz:
"Přes nezpochybnitelnou roli, kterou v celé koncepci informační struktury vzdělávání hrají veřejné a veřejně přístupné knihovny, musí knihovní funkce zajišťovat i jednotlivé školy nejlépe v roli studijních a informačních center pro poskytování informačního servisu učitelům, žákům, v některých případech (např. v malých obcích) i občanům. Tato centra musí mít přístup k virtuálním katalogům veřejně dostupných knihoven. Z hlediska základního vybavení je pro činnost těchto center nezbytné:

Současné osnovy základních a středních škol se snaží rovněž reflektovat úlohu ŠSIC. Návštěva centra, seznámení s jeho funkcí a se základy informačního procesu je v osnovách pojímána jako součást výchovy k informační gramotnosti.

Osnovy předmětu Informatika a výpočetní technika pro 4 - 8 letá gymnázia (1, s. 157-159) obsahují v tématickém okruhu 8. Zajímavosti z oboru povinnost seznámit žáka s funkcí ŠSIC a se zdroji informací v něm uložených.

V tématickém okruhu 1. Informatika. Informace. by žáci a studenti měli získat povědomí o pojmu informace, o společenském významu informatiky, informačních soustavách, systémech a institucích. Měli by se seznámit s procesem vzniku, zpracování, přenosu, distribuce a uchování informací. V jejich vlastním zájmu, jako budoucích návštěvníků knihoven, ale i autorů článků a publikací je seznámit se s bibliografickým aparátem tištěného i digitálního dokumentu, s problémy autorského práva a informační etikou.

V souvislosti s realizací koncepce SIPVZ ve vzdělávání vzrůstají nároky na dosažení informační gramotnosti absolventů škol a ty se odrážejí i v návrhu osnov pro základní školy, pro základní školy s rozšířenou výukou Informatiky a výpočetní techniky i pro gymnázia.

Od absolventa ZŠ se očekává, že
- dovede vysvětlit proces vzniku, přenosu, ukládání a distribuce informací ve společnosti,
- ví, kde jsou uloženy zdroje informací v klasické i digitální podobě
- zná způsob, jak se dají získat.

Vzhledem k závažnosti výuky k informační gramotnosti bude muset dojít k profilaci a vyjasnění identity dvou předmětů splývajících dosud v předmětu Informatika a výpočetní technika.

Informatika (či informační věda) je obor, který využívá prostředků výpočetní techniky, ale jeho přistup k výzkumu informační činnosti může být do jisté míry na výpočetní technice nezávislý. Mezi informatikou a výpočetní technikou existoval a existuje reciproční vztah. Tyto vědní i praktické obory se v historii vzájemně podporovaly. To, že v současnosti se klade důraz na výuku manipulace s výpočetní technikou, neznamená, že v budoucnu nezíská opět vedení věda o informacích.

Cílem předmětu Informatika a výpočetní technika je snaha spojit dovednosti zacházení s výpočetní a komunikační technikou se schopností orientovat se ve světě informačních zdrojů, tzn. dokázat tyto zdroje vyhledat a odlišit informace relevantní od nerelevantních. Škola nemůže zabezpečovat informační zdroje nezbytné k výuce (tzn., výukové programy, CD-ROMy, encyklopedie, internetové zdroje) pouze odkazem na služby veřejně přístupných knihoven. Tuto funkci musí plně převzít ŠSIC.

Jistou výlučnost předmětu Informatika a výpočetní technika by bylo možné zmírnit průřezovým pojetím tohoto předmětu. To znamená neučit ho izolovaně od ostatních předmětů, ale v integraci s nimi, tzn. využívat např.:
- textové editory v hodinách českého či cizího jazyka
- grafické editory v hodinách výtvarné výchovy
- tabulkové kalkulátory v hodinách matematiky či fyziky
- prezentační programy a Internet ve všech předmětech

Kde však může získat žák odpovídající schopnost orientace ve světě informací? Rozdělme možnosti poskytované školou do dvou úrovní:
- standardní bude vyplývat z požadavků osnov
- nadstandardní bude garantována profesionální kvalifikací pracovníka ŠSIC.

V následujícím textu poukážeme na připravovaných "standardech" pro ZŠ a gymnázia, které kompetence předpokládané od absolventů vyžadují přímý kontakt učitele i žáka se ŠSIC.

Standardní úroveň

Cíle výuky ICT na Základní škole

Žák by se měl učit:

Cíle výuky na gymnáziu

Žák by se měl učit:

 1. orientovat se v oboru ICT, znát základy terminologie, sledovat vývoj ICT a literaturu o nich,
 2. využívat ICT k získání schopnosti větší míry flexibility, interaktivity, komunikability a schopnosti dokonalejší organizace činnosti,
 3. rozumět společenskému informačnímu procesu a vědět, kde a jak lze získat informační zdroje,
 4. mít přehled o nejdůležitějších zákonech a normách týkajících se informací a ICT ( Zákon o svobodě informací, Zákon o ochraně osobních údajů, právní úprava autorských práv apod. ),
 5. využívat prakticky ICT při přípravě na vyučování a k samostudiu,
 6. využívat ICT k celoživotnímu vzdělávání ( sledovat nové formy celoživotního vzdělávání: e-learning, on-line vzdělávání, virtuální univerzity apod. ),
 7. řešit zadané úkoly více způsoby, být schopen odhadnout vhodnost , časovou a finanční náročnost použité technologie,
 8. vyhledávat a používat informační zdroje české i zahraniční provenience a odlišovat zdroje kvalitní od nekvalitních,
 9. získávat údaje a data z většího počtu zdrojů různé povahy a dále provádět jejich analýzu, následnou sumarizaci a přeměnu ve znalosti,
 10. porovnávat nalezené verze dokumentů z různých zdrojů a naučit se z nich vytvářet kompilace a dotvářet je podle svým vlastní znalostí a zkušeností,
 11. učit se citovat použité zdroje podle normy,
 12. využívat ICT ke zvýšení efektivnosti své činnosti a k týmové spolupráci na úrovni školní, republikové a mezinárodní,
 13. prezentovat výsledky své práce v různých formách: písemně a digitálně ( na www stránkách, elektronických konferencích apod. ),
 14. využívat k organizaci své činnosti ve škole i mimo školu plánovací software,
 15. sledovat vývoj dynamicky se měnících a stále složitějších prostředků ICT,
 16. průběžně doplňovat znalosti o architektuře PC a dalších zařízení,
 17. doplňovat informace o principech přenosu dat a mít představu o možnostech propojení jednotlivých ICT ( např. mobilní telefony a Internet ),
 18. řešit situaci v případě selhání zařízení výpočetní a komunikační techniky.

Nadstandardní úroveň

Kromě požadavků vyžadovaných "standardy" se však pracovníkovi ŠSIC naskýtá možnost pomáhat žákovi i nadstandardními znalostmi a dovednostmi. Pomoc může spočívat v předávání poznatků o systémech nabízejících transformaci INFORMACÍ ve ZNALOSTI (např. překladové, analytické a další lingvistické systémy), které nejsou sice součástí komerčního software, ale jsou dostupné na Internetu.

Školní studijní a informační centrum by mohlo pomoci získávat zvídavým zájemcům následující znalosti a dovednosti:

- schopnost pracovat efektivně s informačním obsahem textu či jiného nositele informace (tabulkou, jízdním řádem, grafem, návodem, ale i fejetonem či básní)
- schopnosti posoudit kvalitu informačního zdroje a schopnosti odlišit informace hodnotné od nehodnotných. K dosažení této schopnosti je důležité si uvědomit, že největší množství nejhodnotnějších informací je uloženo na minimálním počtu informačních nosičů či serverů. Odtud lze odvodit i požadované nástroje či pomůcky:
- seznam nejdůležitějších oborových zdrojů či serverů sestavený odborníky oboru
- automatizovaný systém takové hodnocení podporující (např. Science Citation Index, který stanoví výhodu informačního zdroje podle počtu autorů, kteří jej ve svých dílech citují. Dílu každého autora je v SCI přiřazena hodnota, jakou mu přisuzuje společenství vědců).

Zvýšení efektivity práce s textem

Požadovaný nástroj, pomůcka:
- metoda efektivního (rychlého) čtení (Intelektuálním zvládnutím této metody lze ve stejném čase intelektuálně zpracovat větší množství informačních zdrojů.)
- metoda měření čtivosti textů (metoda umožňující na základě měření lingvistických vlastností textu posoudit jeho obtížnost vzhledem k věku čtenáře. Znalost míry obtížnosti textu je důležité znát zejména při posuzování či doporučování učebnic či jiných školních textů. Existuje i počítačová podpora této metody.)
- systémy extrakce, sumarizace usnadňující transformaci informací ve znalosti.

(Různé typy systémů založené na obsahové analýze textu, tj. metodě, která se snaží na základě predefinovaných identifikátorů obsahu simulovat porozumění textu a umožnit tak "číst" obrovské soubory textů bez zásahu člověka. Výsledky obsahové analýzy nejsou zatím dokonalé, aby je bylo možné komerčně šířit, jako např. běžné editory.)


1.     Úvod
2.     Informační zázemí školy
    2.1    Počítačová učebna
    2.2    Školní studijní a informační centrum (ŠSIC)
3.     Informační gramotnost, standardy a ŠSIC
4.     Model ŠSIC dle UNESCO
5.     České legislativní dokumenty na podporu ŠSIC
6.     Vztah ŠSIC k veřejně přístupné knihovně
7.     Standard ŠSIC

Přílohy:

Příloha 1    Osnovy předmětu informatika a výpočetní technika (návrh)
Příloha 2    Instrukce ministerstva školství České socialistické republiky ze
dne 16. července 1979 čj. 21 240/79-24 o školních knihovnách

Příloha 3    Scénář vstupní návštěvy ŠSIC (na požádání u autorů)


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz