Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | Školní informační a studijní centrum

Informační zázemí školy

Příloha 1 : Učební plán Informatiky a výpočetní techniky (Návrh)

připravuje: Zdeněk Jonák, Jaroslava Brachtlová, Ludmila Čumplová, Zlata Houšková

Učivo

Kompetence

1. Základní pojmy z informatiky

 • informace a informační činnost
 • informační zdroje a informační instituce.
 • informační etika

 

 

 

 

 

 

2. Základy práce s počítačem

 • základní uživatelské dovednosti
 • základní znalosti o struktuře a ovládání počítače a  jeho přídatných zařízení
 • péče o počítač, zásady hygieny práce s počítačem
 • operační systém, manager OS
 • organizace informací na paměťovém médiu
 • viry a antivirové programy
 • historie výpočetní techniky

 

 

 

3. Vytváření a zpracování informací pomocí počítačových aplikací

 • základní funkce grafického editoru
 • bitmapové a vektorové editory
 • tvorba a zpracování obrázku
 • standardní funkce textového editoru
 • zápis a úprava a tisk

jednoduchého dokumentu

 • prezentace výsledků své

činnosti

 • standardní funkce

tabulkového kalkulátoru

 • vkládání dat, editace

buňky

 • úprava tabulky
 • tvorba grafu
 • využití multimédií
 • základní typografická

pravidla

 

 

 

 

 

4. Počítačové sítě a internet

 • základy práce v síti
 • vyhledávání informací na

Internetu

 • elektronická pošta, elektronický podpis

 

 

 

 

 

 

5. Algoritmizace a

programování

 • algoritmizace úloh

z denního života a příkladů

z aritmetiky a geometrie

 • počítačové programy a

jejich různé druh

1 období (problematika se nevyučuje)

2. období

- chápe význam informační činnosti v současné společnosti

- je seznámen s faktem, že informační média mohou obsahovat i eticky závadné informace

3. období

- má představu o procesu vzniku, přenosu, ukládání

a distribuce informačních zdrojů ve společnosti

- ví, kde jsou uloženy zdroje informací v klasické i

digitální podobě a zná způsob, jak se dají

obstarat

- respektuje zásady intelektuálního vlastnictví

a autorského práva

 

1. období

- ovládá základní obsluhu PC (spuštění a zavření PC,

ovládání myši a klávesnice), dokáže obsluhovat

výukové programy

2. období

- zná rizika práce s počítačem, ví na koho se

obrátit, v případě závady počítače

- dovede založit vlastní adresář

3. období

- dovede charakterizovat funkci základních

součástí počítače a jeho přídatných zařízení

- ovládá obsluhu počítače a jeho přídatných

zařízení

- zná pojem operační systém a základy práce s ním

- dovede užívat antivirové programy

- dovede užívat systém helpů

- rozumí organizaci informací na paměťovém médiu

- zná jednotky paměti a jejich hodnoty

 

1. období

- umí použít k malování jednoduchý grafický editor

(malování)

2. - 3. období

- dovede v grafickém režimu vytvořit a upravit obrázek

 

 

2. období

- dovede použít textový editor k napsání jednoduché školní úlohy, popisu školního výletu apod., dovede ho zařadit do svého adresáře a znovu vyhledat

3. období

- dovede s pomocí textového editoru vytvořit,

modifikovat, uložit a znovu vyhledat textový

dokument

- dovede využívat textový editor k napsání

životopisu a obsáhlejší prezentace

- dovede vytvořit tabulku i graf v tabulkovém

kalkulátoru a provádět v něm jednoduché

matematicko - statistické výpočty

- dovede využívat aplikační, výukové

a multimediální programy

- je obeznámen se širokým rejstříkem možností

dostupných počítačových aplikací

a dovede je využívat při řešení svých problémů

a úkolů

- respektuje při psaní textů základní typografická

pravidla

 

3. období

- dovede vysvětlit funkci a úlohu počítačové sítě

2. období

- orientuje se na WWW stránce a dovede získat

z jejího menu nabízené informace

3. období

- dovede využívat Internet k vyhledávání

informačních zdrojů v knihovnách

- umí vyhledat informační zdroj na Internetu a zvolit

k tomu vhodný vyhledávací stroj

- využívá elektronickou poštu

- využívá ICT k samostudiu

 

3. období

- má představu o způsobu počítačového řešení

jednoduchého praktického problému


1.     Úvod
2.     Informační zázemí školy
    2.1    Počítačová učebna
    2.2    Školní studijní a informační centrum (ŠSIC)
3.     Informační gramotnost, standardy a ŠSIC
4.     Model ŠSIC dle UNESCO
5.     České legislativní dokumenty na podporu ŠSIC
6.     Vztah ŠSIC k veřejně přístupné knihovně
7.     Standard ŠSIC

Přílohy:

Příloha 1    Osnovy předmětu informatika a výpočetní technika (návrh)
Příloha 2    Instrukce ministerstva školství České socialistické republiky ze
dne 16. července 1979 čj. 21 240/79-24 o školních knihovnách

Příloha 3    Scénář vstupní návštěvy ŠSIC (na požádání u autorů)


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz