Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | Školní informační a studijní centrum

Informační zázemí školy

2.2 Školní studijní a informační centrum školy (ŠSIC)

připravuje: Zdeněk Jonák, Jaroslava Brachtlová, Ludmila Čumplová, Zlata Houšková

Školní počítačová učebna umožní při kvalifikovaném odborném vedení naučit žáka samozřejmě používat výpočetní techniku, nemůže ho však naučit v plné míře tomu, co je požadováno v osnovách předmětu Informatika a výpočetní technika, tj. uvést žáka do světa informací, naučit ho pracovat s informacemi, znát informační zdroje a dokázat odlišit relevantní informace od nerelevantních. K tomuto cíli je potřeba vytvořit adekvátní informační prostředí, vedené kvalifikovaným informačním pracovníkem. Takové podmínky splňuje školní studijní a informační centrum.

Základní a střední školy se v souvislosti s rozvojem informačních a komunikačních technologii stávají nejen vzdělávacími, ale i významnými informačními institucemi. Počtem počítačů, počtem připojení k internetové síti budou v dohledné době představovat patrně ojedinělou síť s možností propojení na miliony vzdělávacích institucí, účasti na mezinárodních projektech apod.

Informační zázemí školy by mělo být metodicky i odborně ukotveno v prostředí centra, kde by se soustředily informační prameny, informační technologie a rovněž prostory pro studium v době vyučování i mimo ně. Pro víceúčelový prostor, v němž se soustřeďují, zpracovávají a zprostředkovávají informace v tradiční i elektronické podobě se začíná vžívat nový název: Školní studijní a informační centrum (ŠSIC).

Tradičně pojatá školní knihovna se bude měnit na studijní a informační centrum, kde žák získá zkušenosti v přímém styku s informačními prameny (klasickými a digitálními), osvojí si schopnost formulovat problémy a uchovat výsledky své práce ve formě přístupné dalším zájemcům. Je důležité si uvědomit, že potřebu informačního zázemí pociťují i učitelé. Hlavním úkolem školního studijního a informačního centra bude poskytovat školám informace požadované studenty i učiteli pro zabezpečení vzdělávacího programu školy. ŠSIC by mělo být rovněž aktivně nápomocno škole v otázce přizpůsobování profilu absolventů škol nárokům zaměstnavatelů.

Funkce ŠSIC:

informační: ŠSIC by škole mělo zajišťovat informace na podporu vzdělávacího programu a zaměření školy.

studijní: ŠSIC by svým vybavením mělo sloužit k účelům studijním a vytvářet tvůrčí prostředí k sebevzdělávání učitelů i studentů.

výchovná: Kromě výchovy k práci s informačními prameny a výchovy k samostatnému a celoživotnímu získávání poznatků, by mělo centrum podporovat individuální růst osobnosti studenta. Přispívat k dotvářeni jeho mravní a estetické stránky, ke vzbuzení zájmu o určitou oblast lidského vědění, ovlivňovat jeho budoucí profesní orientaci, výběr vysoké školy, kulturní a umělecké zájmy.

Efekt ŠSIC ve vzdělávacím procesu

Informační činnost ŠSIC by měla pomoci:
- učiteli při zkvalitnění přípravy na vyučování a pro rozšíření možností výuky.
- žákovi rozšířit spektrum informací, naučit ho hodnotit relevantnost informací, obohatit jeho volnočasový program.
- rodičům a širší veřejnosti zpřístupnit informace o škole .

Předpokládané informační toky
- interní informace školy - využití pro pedagogy (přístup chráněn heslem),
- informace pro rodiče a veřejnost - rodiče získají přístup pouze ke schránce svého dítěte, veřejnost má možnost přístupu na WWW stránku školy,
- spojení s internetovou sítí - pro učitele, žáky, případně veřejnost.

K zajištění fungování informačního zázemí školy (PC učebna + ŠSIC spojené v síti) je potřeba technická odborná síla. Z koncepce SIPVZ vyplývá požadavek na funkci koordinátora ICT, který by zajišťoval správu sítě. (Koordinátor ICT je specificky vyškolený pracovník školy pro správu sítě a poradce pro učitele v oblasti informatiky a výpočetní techniky).

SIPVZ s touto funkcí spojuje následující povinnosti:
"Efektivní nasazení ICT ve vzdělávání bude dále podpořeno zřízením míst "koordinátorů pro ICT" na jednotlivých školách a jejich obsazením kvalifikovanými osobami, schopnými nejen zajistit chod techniky, ale především metodicky pomáhat ostatním pedagogům při využití ICT ve výuce konkrétních předmětů a zajišťovat i zpřístupnění ICT žákům a studentům v rámci jejich mimoškolních aktivit.


1.     Úvod
2.     Informační zázemí školy
    2.1    Počítačová učebna
    2.2    Školní studijní a informační centrum (ŠSIC)
3.     Informační gramotnost, standardy a ŠSIC
4.     Model ŠSIC dle UNESCO
5.     České legislativní dokumenty na podporu ŠSIC
6.     Vztah ŠSIC k veřejně přístupné knihovně
7.     Standard ŠSIC

Přílohy:

Příloha 1    Osnovy předmětu informatika a výpočetní technika (návrh)
Příloha 2    Instrukce ministerstva školství České socialistické republiky ze
dne 16. července 1979 čj. 21 240/79-24 o školních knihovnách

Příloha 3    Scénář vstupní návštěvy ŠSIC (na požádání u autorů)


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz