Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | Školní informační a studijní centrum

Informační zázemí školy

1. Úvod

připravuje: Zdeněk Jonák, Jaroslava Brachtlová, Ludmila Čumplová, Zlata Houšková

Absolventi všech typů škol budou muset v souvislosti s potřebami informační společnosti absolvovat kromě splnění sumy požadovaných vědomostí a dovedností i výcvik v oblasti informačních a komunikačních technologií. Tyto požadavky si vyžádají změny ve struktuře výuky, ale i v přístupech učitelů, ředitelů škol i ostatních pedagogických pracovníků.

V současné době se začíná prosazovat pojetí vzdělávání, hledající rozumnou proporci mezi sumou nezbytných poznatků, které by si měl žák či student pamatovat a poznatky, které lze rychle a spolehlivě získat s využitím dostupné výpočetní techniky a příslušných informačních institucí a zařízení.

Ve vzdělávacích programech základních a středních škol se z těchto důvodů klade spíše důraz na rozvíjení osobnosti žáka či studenta, na tvořivý přístup k řešení problémů, důraz na zlepšení jeho orientace ve světě informací.

V závislosti na vzdělávacích programech se bude proměňovat i celkové klima školy. Mění se role učitele, který přestává být pouhým examinátorem, předkladatelem informací a stává se spíše jejich zprostředkovatelem a organizátorem.

Velký význam se proto přikládá zajištění informačního zázemí školy.

Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání (dále SIPVZ) přijatá vládou na jaře roku 2000 s cílem transformovat naše školství tak, aby splňovalo nároky kladené na ně v období informační společnosti, zřídila pro splnění svých cílů:

- Radu pro realizaci SIPVZ jako dozorčí orgán pro SIPVZ jmenovanou ministrem MŠMT ČR,
- Koordinační centrum SIPVZ jako pracovní skupinu vykonávající činnost pro odbor strategie a informační politiky.

Program realizace Koncepce SIPVZ se člení do následujících projektů

- Projekt 1: Informační gramotnost
- Informační gramotnost učitelů,
- Další vzdělávání knihovníků a učitelů,
- Informační gramotnost občanů.

- Projekt 2: Výukový software a informační zdroje
- Multimediální nástroje a programy,
- Zavádění ICT do výuky,
- Informační zdroje ve vzdělávání.

- Projekt 3: Infrastruktura
- Připojení k Internetu a vybavení multimediálními počítači,
- Připojení škol s multimediální kvalitou.

Podle Usnesení vlády č. 527 ze dne 31. 5. 2000 o Akčním plánu realizace SIP pro období do konce roku 2002 je na rok 2000 k dispozici 8. mil. Kč.

Náplň projektu Informační gramotnost

- obsah vzdělávacích kurzů - příprava vzdělávacího systému, osnov, standardů, výukových a metodických materiálů,
- metodika a mechanismus zajištění školení - akreditace, motivace, tok financí,
- systém vyhodnocování, testování a kontroly na všech úrovních (školitelů, školících středisek, učitelů).

Náplň projektu Výukový software a informační zdroje

- zajištění široké nabídky SW produktů, ICT aplikací pro podporu výuky,
- vytvoření (virtuálních) společenství škol, tříd, žáků, učitelů využívajících ICT pro vzdělávání, vyhledávání informací, řešení problémů a komunikaci,
- vytvoření nástrojů pro otevřené vzdělávání učitelů, zájemců z řad studentů i distančního vzdělávání na úrovni SŠ a VŠ,
- vytvoření sítě veřejných středisek napojených na hodnotné informační zdroje přístupné žákům, učitelům a popř. i veřejnosti ,
- vytvoření databáze poznatků, odborníků vytvářejících nové aplikace ICT ve výuce.

Náplň projektu Infrastruktura

Pomoc školám při zajišťování připojení na Internet a při zajišťování vhodného HW a informační infrastruktury školy.

Cíl: Splnění dosažitelnosti služeb komunikačních sítí - (globálních: Internet - www, e-mail; lokálních - LAN, sdílení souborů, aplikací) pro většinu pedagogů a významné procento studentů (130 000 pedagogů za 3 roky 8% z 1,6 mil. studentů za 5 let).


1.     Úvod
2.     Informační zázemí školy
    2.1    Počítačová učebna
    2.2    Školní studijní a informační centrum (ŠSIC)
3.     Informační gramotnost, standardy a ŠSIC
4.     Model ŠSIC dle UNESCO
5.     České legislativní dokumenty na podporu ŠSIC
6.     Vztah ŠSIC k veřejně přístupné knihovně
7.     Standard ŠSIC

Přílohy:

Příloha 1    Osnovy předmětu informatika a výpočetní technika (návrh)
Příloha 2    Instrukce ministerstva školství České socialistické republiky ze
dne 16. července 1979 čj. 21 240/79-24 o školních knihovnách

Příloha 3    Scénář vstupní návštěvy ŠSIC (na požádání u autorů)


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz