Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | Školní informační a studijní centrum

Informační zázemí školy

5. České legislativní dokumenty na podporu ŠSIC

připravuje: Zdeněk Jonák, Jaroslava Brachtlová, Ludmila Čumplová, Zlata Houšková

Legislativní dokumenty jsou již poněkud zastaralé, ale pomineme-li tendenčnost danou dobou jejich vzniku a změny v názvech institucí, mají ještě určitou informační hodnotu (viz Příloha č. 2). Je nesporné, že především instrukce o školních knihovnách by si zasloužila aktualizaci a doplnění. Zřízení školní knihovny je zakotveno ve školském zákoně, který stanoví, že školní knihovna je součástí školy.

Bohužel je zde knihovna jmenována v souvislosti se školní družinou a školním klubem, což asociuje její začlenění do oblasti mimoškolní výchovy. V současném pojetí by měla být knihovna chápána na úrovni odborné pracovny a měla by mít přímý vztah k vyučování. Jedním z požadavků Koncepce SIPVZ je i vytvoření odpovídajícího statusu a legislativního zajištění ŠSIC.


1.     Úvod
2.     Informační zázemí školy
    2.1    Počítačová učebna
    2.2    Školní studijní a informační centrum (ŠSIC)
3.     Informační gramotnost, standardy a ŠSIC
4.     Model ŠSIC dle UNESCO
5.     České legislativní dokumenty na podporu ŠSIC
6.     Vztah ŠSIC k veřejně přístupné knihovně
7.     Standard ŠSIC

Přílohy:

Příloha 1    Osnovy předmětu informatika a výpočetní technika (návrh)
Příloha 2    Instrukce ministerstva školství České socialistické republiky ze
dne 16. července 1979 čj. 21 240/79-24 o školních knihovnách

Příloha 3    Scénář vstupní návštěvy ŠSIC (na požádání u autorů)


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz