Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | Školní informační a studijní centrum

Informační zázemí školy

4. Model ŠSIC dle UNESCO

připravuje: Zdeněk Jonák, Jaroslava Brachtlová, Ludmila Čumplová, Zlata Houšková

Koncepce SIPVZ podporuje vznik ŠSIC. Ke zřízení a fungování ŠSIC je však nutné vytvořit metodické, legislativní a odborné předpoklady. Legislativní předpisy pro školní knihovny z roku 1979 (viz příl. 2) jsou dnes poněkud zastaralé. Z těchto důvodů uvádíme v této kapitole aktuální doporučení nadnárodních organizací a dosud platné legislativní materiály uvedeme v kapitole následující.

Personální zabezpečení

Počet žáků Odborný personál Pomocný personál
1-250 0,5 1,0
251-500 1,0 1,0
500 a více 2,0 2,0

Složení a velikost fondu vychází z filozofie vzdělávání na konkrétní škole, z jejího profilu, osnov a počtu studentů. Fond musí být budován systematicky, což vyžaduje každoroční rozpočet pro knihovnu a závazný, písemný plán doplňování. Beletrie by měla tvořit 25 - 30% fondu. Školní knihovna by měla kromě výpůjčních služeb zabezpečovat i meziknihovní výpůjční službu a referenční služby o informačních zdrojích.

Z prostorů školní knihovny by měla být největší místností čítárna, která by měla pojmout současně 10% studentů školy, přičemž na jednoho žáka se počítá asi 3,7 m2. Kromě ní by měl být součástí knihovny i víceúčelový prostor do velikosti třídy pro skupiny, klubovna pro malé skupiny a studovna pro individuální studium (vztah velikosti prostoru k počtu žáků viz tabulka).

Optimální prostory pro funkci informačního centra dle doporučení UNESCO

Prostory(m2) / počet žáků 1-250 251-500 500 a více
Studovna 93,0 186,0 279,0
Zpracování fondu 37,2 37,2 37,2
Kancelář 14,0 28,0 42,0
Klubovna 14,0 28,0 28,0
Víceúčelový prostor - 40,0 40,0
Skladovací prostor - 55,8 55,8
Odkládací prostor - 5,0 9,0

Manifest UNESCO o školních knihovnách http://www.nkp.cz/o_knihovnach/Manifest_sk.htm

Manifest UNESCO o školních knihovnách představuje nejnovější materiál nadnárodní instituce na podporu školních knihoven. Klade důraz zejména na integraci školních knihoven/ŠSIC do vyučovacího procesu, zdůrazňuje potřebu odborně vzdělaného knihovníka a potřebu legislativního a finančního zabezpečení knihovny

1.     Úvod
2.     Informační zázemí školy
    2.1    Počítačová učebna
    2.2    Školní studijní a informační centrum (ŠSIC)
3.     Informační gramotnost, standardy a ŠSIC
4.     Model ŠSIC dle UNESCO
5.     České legislativní dokumenty na podporu ŠSIC
6.     Vztah ŠSIC k veřejně přístupné knihovně
7.     Standard ŠSIC

Přílohy:

Příloha 1    Osnovy předmětu informatika a výpočetní technika (návrh)
Příloha 2    Instrukce ministerstva školství České socialistické republiky ze
dne 16. července 1979 čj. 21 240/79-24 o školních knihovnách

Příloha 3    Scénář vstupní návštěvy ŠSIC (na požádání u autorů)


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz