Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | Školní informační a studijní centrum

Informační zázemí školy

6. Vztah ŠSIC k veřejně přístupným knihovnám

připravuje: Zdeněk Jonák, Jaroslava Brachtlová, Ludmila Čumplová, Zlata Houšková

V Koncepci SIPVZ se klade důraz na spolupráci a koordinaci činností školní a veřejně přístupné knihovny. Školní knihovna nemůže vlastnit všechny odborné informační zdroje ani díla krásné literatury, která mají žáci či studenti doporučeny vedle učebních textů.

Knihovník ŠSIC tedy v případech, kdy nemůže uspokojit požadavek svých uživatelů, směřuje je do veřejné či odborné knihovny. Zároveň je motivuje k využívání dalších informačních zdrojů v těchto institucích a také k četbě krásné literatury v rozsahu, který zejména veřejné knihovny poskytují.

ŠSIC má však svá specifika, která nemůže zastoupit ani sebelépe vybavená veřejná knihovna. Zná důvěrně potřeby školy, její vzdělávací program, osnovy. Může reflektovat požadavky jednotlivých pedagogů a pružně reagovat na individuální požadavky.

Spolupráce ŠSIC a veřejné knihovny může mít následující varianty:
- dětské oddělení veřejné knihovny je umístěno v budově školy a na základě smlouvy slouží zároveň jako školní knihovna;
- využití veřejné knihovny jako odborného, poradního a konzultačního místa pro odborné knihovnické procesy (akvizice, zpracování aj.), metody a formy práce se čtenáři, zdroje meziknihovní výpůjční služby (MVS) apod.;
- škola pravidelně navštěvuje lekce Informační výchovy v oddělení veřejné knihovny nebo veřejná knihovna pořádá tyto lekce ve školní knihovně.

Veřejné knihovny, zejména ve větších městech, mohou poskytnout školním knihovnám velmi účinnou pomoc také v oblasti ICT a práce s nimi, neboť tyto technologie se staly již nedílnou součástí jejich vybavení a jsou rutinně využívány ve službách uživatelům, v řadě případů pak mohou pomoci se zaškolováním personálu školní knihovny apod. Nezanedbatelným momentem je také pomoc při integraci pracovníků školních knihoven - ŠSIC do profesních sdružení knihovníků a informačních pracovníků na národní i mezinárodní úrovni, koordinace vzdělávacích akcí atd.
Knihovník ŠSIC může objednávat výpůjčky z veřejných knihoven i pomocí Internetu.


1.     Úvod
2.     Informační zázemí školy
    2.1    Počítačová učebna
    2.2    Školní studijní a informační centrum (ŠSIC)
3.     Informační gramotnost, standardy a ŠSIC
4.     Model ŠSIC dle UNESCO
5.     České legislativní dokumenty na podporu ŠSIC
6.     Vztah ŠSIC k veřejně přístupné knihovně
7.     Standard ŠSIC

Přílohy:

Příloha 1    Osnovy předmětu informatika a výpočetní technika (návrh)
Příloha 2    Instrukce ministerstva školství České socialistické republiky ze
dne 16. července 1979 čj. 21 240/79-24 o školních knihovnách

Příloha 3    Scénář vstupní návštěvy ŠSIC (na požádání u autorů)


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz