Vyhledat   Tisk    Daidalos září 2000: sekce dokumentů pro knihovníky    @

Návrh vyhlášky o provedení zákona o VKIS


Návrh knihovnického zákona | Prováděcí zpráva | Důvodová zpráva

Příloha č. V

 

N Á V R H

V y h l á š k a

Ministerstva kultury

ze dne 2000,

kterou se provádějí ustanovení zákona č. /2000 Sb.,

o veřejných knihovnických a informačních službách

 

Ministerstvo kultury stanoví podle § 8 odst. 6, § 11 odst. 5 a § 17 zákona č. /2000 Sb., o veřejných knihovnických a informačních službách:

 

§ 1

(1) Žádost o zprostředkování knihovního dokumentu lze zasílat poštou, elektronicky nebo faxem.

(2) Náležitosti žádosti o zprostředkování knihovního dokumentu jsou:

 1. autor,
 2. název,
 3. bibliografická úroveň (monografie, seriál, část dokumentu, sborník),
 4. nosič informací,
 5. počet svazků,
 6. číslo Mezinárodního standardního číslování knih (ISBN),
 7. číslo Mezinárodního standardního číslování seriálu (ISSN),
 8. signatura knihovního dokumentu,
 9. lokační číslo žádosti,
 10. sigla – lokační značka veřejné knihovny,
 11. požadované služby (příp. požadavek na zhotovení kopie, není-li dokument vypůjčitelný),
 12. délka odezvy (datum, do kterého je vyřízení aktuální),
 13. název a adresa veřejné knihovny.

(3) Žádost o zprostředkování knihovního dokumentu může dále obsahovat tyto údaje:

 1. technická specifikace dokumentu (pro zvukové dokumenty),
 2. vydání,
 3. místo vydání,
 4. vydavatel,
 5. datum vydání,
 6. edice,
 7. stránkování,
 8. označení svazku,
 9. označení části,
 10. adresu v telefonní síti (e-mail žádající knihovny).

 

(4) Kromě náležitostí uvedených v odstavci 1 je náležitostí žádosti o zprostředkování knihovního dokumentu v rámci mezinárodní meziknihovní služby rovněž ověření bibliograficko-lokační dostupnosti knihovního dokumentu.

 

§ 2

 1. Veřejnými knihovnami povinnými předávat žádosti veřejných knihoven o zprostředkování knihovního dokumentu v rámci meziknihovní služby zahraničním knihovnám a poskytovat veřejné knihovně účastnící se mezinárodní meziknihovní služby metodickou pomoc jsou:

 1. Národní knihovna České republiky,
 2. Státní technická knihovna v Praze,
 3. Knihovna Akademie věd České republiky,
 4. Moravská zemská knihovna v Brně,
 5. Státní vědecká knihovna v Olomouci a
 6. Národní lékařská knihovna.

Těmto knihovnám lze postoupit žádost o zprostředkování knihovního dokumentu od zahraniční knihovny, pokud veřejná knihovna, které byla žádost o zaslána, nemůže knihovní dokument sama zprostředkovat.

§ 3

Veřejná knihovna vede v rámci evidence knihovního fondu

 1. přírůstkový seznam, do kterého se zapisuje každý získaný knihovní dokument, který veřejná knihovna získala pro vlastní knihovní fond, a
 2. seznam úbytků, do kterého se zaznamenávají úbytky knihovních dokumentů. Přírůstkový seznam a seznam úbytků mohou mít podobu několika dílčích seznamů označených vymezením jejich obsahu a rozsahu.

§ 4

(1) Do přírůstkového seznamu jsou zapisovány jednotlivé knihovní dokumenty, tj. samostatně vydané nebo samostatně zhotovené jednotky tištěných i netištěných dokumentů s výjimkou materiálů zpracovávaných skupinově. Zápis skupinově zpracovávaných materiálů se přizpůsobí charakteru těchto materiálů a způsobu jejich odborného knihovnického zpracování. U periodického tisku1) je knihovním dokumentem ukončený ročník nebo svazek.

(2) Zápis v přírůstkovém seznamu obsahuje zpravidla tyto údaje:

a) datum zápisu,

b) přírůstkové číslo knihovního dokumentu,

c) autor, název, místo a rok vydání,

d) odkaz na doklad o příjmu.

 

 

§ 5

(1) Zápis v seznamu úbytků obsahuje zpravidla tyto údaje:

a) datum zápisu,

b) pořadové číslo záznamu,

c) přírůstkové číslo knihovního dokumentu a případně i jeho signaturu, autora a název,

d) důvod vyřazení knihovního dokumentu s odvoláním na příslušný doklad, pokud nejde o materiály s omezenou dobou platnosti.

(2) Jde-li o hromadně vyřazované knihovní dokumenty, sepsané ve zvláštním seznamu, lze v seznamu úbytků odkázat na tento seznam.

.

§ 6

(1) Zápis o revizi knihovních fondů obsahuje:

a) údaje o rozsahu revize (úsek knihovního fondu, který byl revidován a počet revidovaných knihovních dokumentů),

b) údaje o době revize (datum začátku a ukončení revizních prací),

c) údaje o evidenčních podkladech použitých při revizi,

d) jména a příjmení osob, které revizi prováděly, a jejich funkci, popřípadě pracovní zařazení,

e) zjištěné skutečnosti.

(2) Zjistí-li se při revizi rozdíl mezi evidovaným a skutečným stavem knihovního fondu, je součástí protokolu rovněž seznam zjištěných rozdílů. Jestliže současně s revizí bylo zjištěno i opotřebení knihovních dokumentů nebo se prováděla obsahová prověrka knihovního fondu, je další přílohou protokolu seznam knihovních dokumentů, navržených k vyřazení.

 

§ 7

Zrušují se:

1. Vyhláška ministerstva školství a kultury č. 51/1963 Sb., o evidenci knihoven jednotné soustavy, o meziknihovní výpůjční službě a o přednostním právu knihoven při získávání literatury, časopisů a jiných sbírkových materiálů.

2. Vyhláška ministerstva školství a kultury a Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky č. 110/1965 Sb., o evidenci zahraniční literatury.

3. Směrnice ministerstva kultury ČSR čj. 10 284/69, o evidenci a revizi knihovních fondů v knihovnách jednotné soustavy, ve znění směrnice čj. 12 216/83-II/2.

 

§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr kultury


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz