Vyhledat   Tisk    Daidalos září 2000: sekce dokumentů pro knihovníky    @

Návrh knihovnického zákona


Prováděcí zpráva | Důvodová zpráva | Návrh vyhlášky o provedení zákona o VKIS

Zákon

ze dne .................... 2000,

o veřejných knihovnických a informačních službách

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

§ 1

Veřejné knihovnické a informační služby

(1) Veřejnými knihovnickými a informačními službami se rozumí soubor činností vykonávaných veřejnými knihovnami v rámci získávaní, zpracování a uchovávání informací a jejich zpřístupňování fyzickým a právnickým osobám (dále jen "uživatelé veřejné knihovny"). Mezi veřejné knihovnické a informační služby patří zejména:

 1. zpřístupňování knihovních dokumentů z  knihovního fondu veřejné knihovny nebo prostřednictvím meziknihovních služeb z knihovního fondu jiné veřejné knihovny,
 2. poskytování ústních a písemných bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší,
 3. zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací státní správy a samosprávy,
 4. umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má veřejná knihovna bezplatný přístup, pomocí telekomunikačního zařízení1),
 5. umožnění přístupu k placeným vnějším informačním zdrojům pomocí telekomunikačního zařízení1),
 6. kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti,
 7. vydávání tématických publikací,
 8. reprografické služby.

(2) Veřejné knihovnické a informační služby uvedené v odstavci 1 písm. a) až d) jsou poskytovány bezplatně s výjimkou

 1. zpřístupňování knihovních dokumentů, které mají povahu rozmnoženin zvukového či zvukově obrazového záznamu2),
 2. zpřístupňování knihovních dokumentů z fondů jiných veřejných knihoven zprostředkováním jejich kopií v rámci meziknihovních reprografických služeb,
 3. zpřístupňování knihovních dokumentů v rámci mezinárodních meziknihovních služeb,
 4. poskytování bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší v písemné formě.

Za poskytnutí těchto veřejných knihovnických a informačních služeb a všech dalších veřejných knihovnických a informačních služeb může veřejná knihovna požadovat úhradu vynaložených nákladů.

 

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

 1. veřejnou knihovnou fyzická nebo právnická osoba, popřípadě organizační složka státu nebo územního samosprávného celku, která způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu poskytuje veřejné knihovnické a informační služby alespoň v rozsahu stanoveném v § 1 odst. 1 písm. a) až d), a je vedena v evidenci podle § 4,
 2. knihovním dokumentem informační pramen evidovaný jako samostatná jednotka knihovního fondu,
 3. knihovním fondem organizovaný, soustavně doplňovaný, zpracovávaný, ochraňovaný a uchovávaný soubor knihovních dokumentů,
 4. meziknihovními službami soubor výpůjčních, informačních a reprografických služeb, které mezi sebou uskutečňují veřejné knihovny, s cílem zpřístupnit svým uživatelům knihovní dokumenty bez ohledu na místo jejich uložení,
 5. historickým fondem knihovní fond sestávající z knihovních dokumentů, které vznikly do roku 1800 nebo mají v daném oboru pro svou jedinečnost historickou hodnotu,
 6. konzervačním fondem knihovní fond sestávající z knihovních dokumentů vydaných na území České republiky, které veřejná knihovna získala jako příjemce povinného výtisku podle zvláštního právního předpisu,3)
 7. specializovaným fondem knihovní fond sestávající z knihovních dokumentů určitého, zpravidla oborového zaměření.

 

§ 3

Evidence veřejných knihoven

(1) Evidenci veřejných knihoven vede Ministerstvo kultury (dále jen "ministerstvo").

(2) Zápis do evidence ministerstvo provede na základě písemného oznámení, které musí obsahovat

 1. název nebo obchodní jméno, identifikační číslo, sídlo a předmět činnosti, právní formu, jde-li o právnickou osobu,
 2. jméno a příjmení, místo trvalého pobytu, rodné číslo, popřípadě datum narození, a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, jde-li o fyzickou osobu,
 3. druh veřejné knihovny, popřípadě oblast její specializace.

(3) Právnická osoba, jež se zapisuje do rejstříku podle zvláštního právního předpisu, je povinna k oznámení přiložit rovněž výpis z tohoto rejstříku, který nesmí být starší 60 dnů. Příspěvková organizace 4) je povinna k oznámení přiložit zřizovací listinu nebo statut.

(4) Hodlá-li právnická osoba poskytovat veřejné knihovnické a informační služby prostřednictvím své organizační součásti, musí oznámení obsahovat rovněž údaje identifikující tuto organizační součást.

(5) Pokud mají být veřejné knihovnické a informační služby provozovány prostřednictvím organizační složky státu nebo územního samosprávného celku, musí oznámení kromě údajů podle odstavce 2 písm. c) obsahovat název, identifikační číslo, sídlo a předmět činnosti organizační složky státu nebo územního samosprávného celku a údaje identifikující jejího zřizovatele. K oznámení musí být přiložena zřizovací listina organizační složky státu nebo územního samosprávného celku.

(6) Není-li oznámení úplné, vyzve ministerstvo osobu, která je učinila, aby oznámení doplnila do 15 dnů ode dne doručení výzvy, a upozorní ji, že nebude-li tato lhůta dodržena, hledí se na oznámení, jako by nebylo učiněno.

(7) Veřejná knihovna je povinna písemně oznámit ministerstvu každou změnu evidovaných údajů nebo ukončení činnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy k této změně nebo k ukončení činnosti došlo.

(8) Ministerstvo provede zápis do evidence do 15 dnů ode dne doručení oznámení údajů nebo oznámení jejich změny anebo ode dne doručení oznámení o ukončení činnosti.

 

(9) Každý má právo nahlížet do evidence veřejných knihoven, s výjimkou údajů, které podléhají ochraně podle zvláštního právního předpisu,5) a pořizovat si z ní výpisy nebo opisy.

 

Systém veřejných knihoven

§ 4

(1) Národní knihovna je veřejnou knihovnou s univerzálním knihovním fondem doplněným specializovanými fondy. Národní knihovna trvale uchovává konzervační fond a historický fond.

(2) Národní knihovna je centrem systému veřejných knihoven. V systému veřejných knihoven vykonává koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analytické, výzkumné, standardizační, metodické a poradenské činnosti, v jejichž rámci zejména:

 1. formou souborného katalogu zpracovává evidenci knihovních dokumentů v knihovních fondech veřejných knihoven na území České republiky, kterou zpřístupňuje veřejným knihovnám,
 2. zpracovává národní souběžnou a retrospektivní bibliografii a zabezpečuje koordinaci národního bibliografického systému,
 3. plní funkci národní agentury pro mezinárodní standardní číslování knih a hudebnin,
 4. plní funkci národního centra meziknihovních služeb České republiky,
 5. plní funkci národního centra mezinárodní výměny oficiálních publikací,6)
 6. zastupuje veřejné knihovny při jednání s  kolektivními správci autorských práv ve věci úhrady odměn za užití autorských děl.7)

§ 5

(1) Krajská knihovna je veřejnou knihovnou s univerzálním knihovním fondem případně doplněným specializovanými fondy. Krajská knihovna trvale uchovává konzervační fond a historický fond.

(2) Krajská knihovna je součástí systému veřejných knihoven vykonávající koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analytické, metodické a poradenské činnosti, v jejichž rámci zejména:

 1. spolupracuje s národní knihovnou při zpracování národní souběžné a retrospektivní bibliografie a při zpracování souborného katalogu,
 2. zpracovává a zpřístupňuje regionální informační databáze a zabezpečuje koordinaci krajského bibliografického systému,
 3. je krajským centrem meziknihovních služeb,
 4. spolupracuje s veřejnými knihovnami v kraji při zavádění nových technologií v oblasti zajištění veřejných knihovnických a informačních služeb.

(3) Krajská knihovna plní regionální funkce, v jejichž rámci poskytuje výměnné soubory knihovních dokumentů a poradenské, vzdělávací a koordinační služby základním knihovnám svého kraje. Výkon regionálních funkcí může krajská knihovna smluvně přenést na některou základní knihovnu v kraji, přičemž smlouva musí mít písemnou formu.

(4) Krajská knihovna v místě svého sídla plní funkci základní knihovny, pokud zde nepůsobí základní knihovna.

 

§ 6

(1) Specializovaná knihovna je veřejnou knihovnou se specializovaným knihovním fondem.

(2) Specializovaná knihovna je součástí systému veřejných knihoven vykonávající koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analytické, metodické a poradenské činnosti, v jejichž rámci zejména

 1. spolupracuje s národní knihovnou při zpracování národní souběžné a retrospektivní bibliografie a při zpracování souborného katalogu,
 2. zpracovává a zpřístupňuje tematické a oborové bibliografie a databáze,
 3. plní funkci centra meziknihovních služeb v oblasti své oborové specializace,
 4. spolupracuje s veřejnými knihovnami v oblasti své specializace při zavádění nových technologií v oblasti zajištění veřejných knihovnických a informačních služeb,
 5. plní funkci centra pro výzkum a vývoj v oblasti své specializace.

 

§ 7

(1) Základní knihovna je veřejnou knihovnou s univerzálním knihovním fondem nebo se specializovaným knihovním fondem.

(2) Základní knihovna je součástí sytému veřejných knihoven vykonávající informační, kulturní a vzdělávací činnosti. Základní knihovna se specializovaným knihovním fondem vykonává rovněž činnosti odborné.

 

§ 8

Meziknihovní služby

(1) Pokud veřejná knihovna nemá v knihovním fondu knihovní dokument, jehož zpřístupnění si její uživatel vyžádal, má tato veřejná knihovna (dále jen "žádající knihovna") právo v rámci meziknihovních služeb požádat jinou veřejnou knihovnu o zprostředkování tohoto knihovního dokumentu, popřípadě o poskytnutí informace o něm.

(2) Veřejná knihovna, která je o zprostředkování knihovního dokumentu požádána a tento knihovní dokument má ve svém fondu (dále jen "dožádaná knihovna"), je povinna žádající knihovně pro jejího uživatele knihovní dokument ze svého knihovního fondu zprostředkovat.

(3) Pokud je žádost o zprostředkování knihovního dokumentu vyřízena jeho zapůjčením, je žádající knihovna povinna vrátit zapůjčený knihovní dokument dožádané knihovně v dohodnuté lhůtě a odpovídajícím stavu. Po dobu výpůjčky knihovního dokumentu nese odpovědnost za ochranu proti poškození a ztrátě.

(4) Meziknihovní výpůjční a informační služby je veřejná knihovna povinna poskytovat bezplatně. Za poskytnutí kopie knihovního dokumentu v rámci meziknihovních reprografických služeb může dožádaná knihovna požadovat úhradu vynaložených nákladů. Veřejné knihovny mohou požadovat úhradu nákladů na dopravu knihovního dokumentu, popřípadě se veřejné knihovny mohou dohodnout na úhradě mimořádných požadavků.

(5) Veřejná knihovna je povinna vést evidenci poskytnutých meziknihovních služeb.

(6) Náležitosti žádosti o zprostředkování knihovního dokumentu stanoví prováděcí právní předpis. Prováděcí právní předpis určí, které veřejné knihovny jsou povinny předávat žádosti veřejných knihoven o zprostředkování knihovního dokumentu v rámci meziknihovní služby zahraničním knihovnám, popřípadě poskytnout veřejné knihovně účastnící se mezinárodní meziknihovní služby metodickou pomoc.

 

 

Podpora veřejných knihoven

§ 9

(1) Veřejná knihovna má právo na:

a) účast na odborných a vzdělávacích programech realizovaných v rámci systému veřejných knihoven,

b) zastupování národní knihovnou při jednání s kolektivními správci autorských práv ve věci úhrady odměn za užití autorských děl.7)

(2) Základní knihovna má právo na odbornou a metodickou pomoc poskytovanou národní, krajskou nebo specializovanou knihovnou.

§ 10

(1) Veřejné knihovně mohou být z peněžních prostředků státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuty účelově určené dotace zejména na:

 1. projekty vědy a výzkumu,
 2. zavádění nových technologií v oblasti zajištění veřejných knihovnických a informačních služeb,
 3. podporu propojení veřejných knihoven v síti,
 4. zpracování informačních pramenů do elektronické podoby a jejich zpřístupnění,
 5. doplnění knihovního fondu,
 6. ochranu knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí,
 7. zpřístupnění knihovních fondů pro občany se zdravotním postižením,
 8. projekty v oblasti kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti,
 9. zajištění výkonu regionálních funkcích,
 10. zabezpečení dalšího odborného vzdělávání pracovníků veřejných knihoven,
 11. výstavbu nebo rekonstrukci objektu veřejné knihovny,
 12. vybavení objektu veřejné knihovny zabezpečovacími a protipožárními systémy.

 

§ 11

Evidence a revize knihovního fondu

(1) Veřejná knihovna je povinna vést evidenci knihovního fondu. Evidence knihovního fondu musí umožňovat kontrolu jednotlivých záznamů a zaručovat jejich nezaměnitelnost.

(2) K ověření souladu evidenčních záznamů o jednotlivých knihovních dokumentech se skutečným stavem je veřejná knihovna povinna provádět revize knihovního fondu, a to

 1. jednou za 5 let, pokud její knihovní fond nepřesahuje 100 000 knihovních dokumentů,
 2. jednou za 10 let, pokud její knihovní fond nepřesahuje 200 000 knihovních dokumentů,
 3. jednou za 15 let, pokud její knihovní fond nepřesahuje 1 000 000 knihovních dokumentů.

Přesahuje-li knihovní fond veřejné knihovny 1 000 000 knihovních dokumentů, je veřejná knihovna povinna jedenkrát ročně provádět revizi knihovního fondu minimálně v rozsahu 5% z celkového počtu knihovních dokumentů v knihovním fondu.

(3) Veřejná knihovna je povinna zajistit sepsání zápisu o výsledku revize knihovního fondu.

(4) Na postup při revizi knihovního fondu podle tohoto zákona se nevztahuje zvláštní právní předpis.8)

(5) Podrobnosti o vedení evidence knihovního fondu a náležitosti zápisu o výsledku revize knihovního fondu stanoví prováděcí právní předpis.

 

 

 

 

§ 12

Vyřazování knihovních dokumentů

(1) Z knihovního fondu může veřejná knihovna vyřazovat pouze:

 1. knihovní dokumenty, které neodpovídají zaměření knihovního fondu veřejné knihovny a jejím úkolům,
 2. knihovní dokumenty, které po obsahové stránce zastaraly,
 3. multiplikáty, popřípadě duplikáty knihovních dokumentů,
 4. knihovní dokumenty opotřebované, neúplné nebo poškozené tak, že přestaly být informačním pramenem.

(2) Z konzervačního fondu, z historického fondu a ze specializovaného fondu, který veřejná knihovna vede v relativní úplnosti, nelze vyřazovat knihovní dokumenty.

(3) Veřejná knihovna je povinna nabídnout knihovní dokumenty vyřazené podle odstavce 1 písm. a) až c) ke koupi jiné veřejné knihovně téhož druhu.

(4) Podle předchozích odstavců se nepostupuje při vyřazování knihovních dokumentů chráněných podle zvláštního právního předpisu.9)

 

§ 13

Ochrana knihovního fondu

(1) Veřejná knihovna je povinna

 1. zajistit umístění knihovního fondu v podmínkách vhodných pro poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb,
 2. zajistit ochranu knihovního fondu před zcizením a poškozením, zejména ochránit jej před nepříznivými vlivy prostředí,

d) zajistit restaurování knihovních dokumentů, je-li to třeba k jejich trvalému uchování.

(2) Při rušení veřejné knihovny musí být její knihovní fond nabídnut ke koupi jiné veřejné knihovně téhož druhu, a pokud tato knihovna odmítne, veřejné knihovně, která je součástí školy. 10)

(3) Při rušení krajské knihovny musí být její knihovní fond nabídnut k bezúplatnému převodu státu.

 

Sankce

§ 14

(1) Zjistí-li ministerstvo, že veřejná knihovna porušila povinnost podle § 3 odst. 7, § 8 odst. 5, § 11 odst. 1, § 11 odst. 2, 11 odst. 3, nebo některou z povinností podle § 13 odst. 1 uloží jí, aby zjištěné nedostatky odstranila a stanoví jí k tomu přiměřenou lhůtu.

(2) Pokud veřejná knihovna v této lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, uloží jí ministerstvo pokutu ve výši od 5 000 do 200 000 Kč.

 

§ 15

Ministerstvo uloží pokutu ve výši od 25 000 do 500 000 Kč veřejné knihovně, která porušila povinnost podle § 8 odst. 2, § 8 odst. 3, § 8 odst. 4, zákaz vyřazování knihovních dokumentů podle § 12 odst. 2 nebo povinnost podle § 12 odst. 4.

 

§ 16

 1. Při stanovení výše pokuty se přihlíží k rozsahu a závažnosti protiprávního jednání a následkům porušení povinnosti.
 2. Řízení o uložení pokuty lze zahájit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy se ministerstvo o porušení povinnosti dozvědělo, nejdéle však do 2 let od porušení povinnosti, a jde-li o pokračující porušování téže povinnosti, nejpozději do 2 let od doby, kdy porušování povinnosti ještě trvalo.

(3) Na řízení o uložení pokuty se vztahuje správní řád.

(4) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

(5) Pokuty vybírá a vymáhá ministerstvo. Při vybírání a vymáhání pokut se postupuje podle zákona o správě daní a poplatků.11)

(6) Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu České republiky.

 

§ 17

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo stanoví vyhláškou

 1. náležitosti žádosti o zprostředkování knihovního dokumentu ( § 8 odst. 6),
 2. veřejné knihovny, které jsou povinny předávat žádosti veřejných knihoven o zprostředkování knihovního dokumentu v rámci meziknihovní služby zahraničním knihovnám, popřípadě poskytnout veřejné knihovně účastnící se mezinárodní meziknihovní služby metodickou pomoc (§ 8 odst. 6),
 3. podrobnosti o vedení evidence knihovního fondu (§ 11 odst. 5) a
 4. náležitosti zápisu o výsledku revize knihovního fondu (§ 11 odst. 5).

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 18

(1) Na státní vědecké knihovny existující podle dosavadních právních předpisů se ode dne účinnosti tohoto zákona hledí jako na krajské knihovny.

(2) Na okresní knihovny existující podle dosavadních právních předpisů se ode dne účinnosti tohoto zákona hledí jako na základní knihovny. Pokud funkci okresní knihovny podle dosavadních právních předpisů vykonává městská knihovna, hledí se na ni ode dne účinnosti tohoto zákona rovněž jako na základní knihovnu.

 

§ 19

Zrušuje se zákon č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon).

§ 20

Tento zákon nabývá účinnosti 1. ledna 2002.Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz