Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | Školní informační a studijní centrum

Legislativní zajištění ŠSIC v ČR

připravuje: Zdeněk Jonák

Legislativní dokumenty na podporu vzniku ŠSIC

Legislativní dokumenty uvedené v této kapitole jsou již poněkud zastaralé, ale pomineme-li tendenčnost danou dobou jejich vzniku a změny v názvech institucí, mají ještě určitou informační hodnotu. Je nesporné, že především instrukce o školních knihovnách by si zasloužila aktualizaci a doplnění. Zřízení školní knihovny je zakotveno ve školním zákoně, který stanoví, že školní knihovna je součástí školy. Bohužel je zde knihovna jmenována v souvislosti se školní družinou a školním klubem, což asociuje jejich začlenění do oblasti mimoškolní výchovy dětí.

Platnost dále uvedených materiálů nebude mít dlouhé trvání. V současné době vznikají z podnětu reálných potřeb škol Školní studijní a informační centra, které nalézají oporu v dokumentu Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání. Z tohoto materiálu se odvinou i další kroky k vyřešení finančních, legislativních, metodických i personálních problémů.

Legislativní dokumenty pro školní knihovny

Instrukce ministerstva školství ČR ze dne 16. července 1979 čj. 21 240/79-24 o školních knihovnách

Výklad ministerstva školství ČR čj. 20 800/84-24 k instrukci čj. 21 240/79-24

Instrukce a její podrobnější výklad se zabývá řadou problémů, které již dne nejsou aktuální. Proto se zmíníme jen o nejdůležitějších. Je nesporné, že instrukce si žádá doplnění a značnou aktualizaci.

Dle základního ustanovení se školní knihovny zřizují na všech základních školách a jsou jejich součástí. Školní knihovna může být také zřízena jako mimoškolní zařízení pro více škol téhož druhu, tento typ knihoven však neplní funkci veřejné knihovny.

Školní knihovna plní funkci odborného, studijně pracovního, informačního a čtenářského centra pro žáky i pedagogy.

Knihovna je řízena přímo ředitelem školy. Jeho úlohou je zabezpečit prostory a vybavení knihovny. Ředitel pověřuje odborného knihovníka či pedagoga vedením knihovny, schvaluje výpůjční řád knihovny, schvaluje doplňování fondu a nařizuje provedení revize.

Pracovník pověřený ředitelem je řediteli odpovědný za vedení knihovny. Vypracovává též plán činnosti knihovny. Mezi povinnosti vedoucího knihovny patří zvyšování odborné kvalifikace v oboru knihovnictví a informatiky. Od ředitele získává osobní příplatek, případně mimořádnou odměnu.

Instrukce doporučuje následující strukturu fondu: knihy, periodika, speciální tiskoviny (obrazové dokumenty, audiovizuální pomůcky ap.). Instrukce doporučuje, aby fond obsahoval základní literaturu z oblasti pedagogiky, didaktiky a dalších pomocných věd. Dále literaturu potřebnou k výuce jednotlivých předmětů, encyklopedie, jazykové a odborné slovníky a díla doporučené četby.

Fond by měl být systematicky doplňován podle akvizičního plánu. Doporučuje se provádět nákup knih jednou za měsíc.

Školním knihovnám se doporučuje spolupracovat s veřejnou knihovnou, aby nákupu publikací nedocházelo ke zbytečné duplicitě a bylo docíleno určité koordinace fondů.

Školní knihovny v menších obcích mají vytvářet potřebné katalogy a kartotéky. Základním katalogem je abecedně uspořádaný katalog jmenný. V případe potřeby je možné vytvářet katalogy věcné (systematické, předmětové) popř. další kartotéky.

Z časopisů, které by měla školní knihovna objednávat je nutné vybírat časopisy adekvátní věku žáků a dále základní odborný (pedagogický) tisk domácí i zahraniční provenience.

Důležitou funkci má školní knihovna plnit při výuce. Prostředí školní knihovny lze využít při informační výchově žáků. V prostorách knihovny se doporučuje realizovat vyučovací hodiny, jejichž cílem je naučit žáka pracovat s dokumenty, vytvářet a uchovávat záznamy z rozmanitých informačních zdrojů.

Doporučené prostorové vybavení: dvě místnosti: učebna s příruční knihovnou, případně další prostora pro uložení knihovního fondu.

Finanční zabezpečení není dostatečně zajištěno a odpovídá cenám publikací před rokem 1989. Finance na nákup knih mohou být použity také z prostředků získaných vedlejší hospodářskou činností školy a dary od sponzorů.

Instrukce o školních knihovnám připouští dvě koncepce školní knihovny. Vytvořit buď oddělenou nebo sloučenou formu knihovny pro učitele a žáky.

Důvodem, proč tato instrukce dnes již nevyhovuje, je i skutečnost, že některé instituce, které mají poskytovat metodickou a finanční podporu již neexistují a rovněž cenové relace uváděné v instrukci (příspěvek na žáka, učitele za rok, odpovídají cenovým relacím před rokem 1989.)

Legislativa by měla být představována nejen závaznými normami, doporučeními, učebními plány obsahujícími povinnou výuku budoucích uživatelů informací, ale i jasně formulovanou povinností zřídit školní knihovnu. Legislativní změny by se následně musely promítnout i do konstrukce finančního normativu.

Instrukce MŠMT ČR o zřizování základních informačních středisek soustavy VTEI na středních odborných školách byla zrušena. Pro střední odborné školy platí rovněž výše uvedená doporučení.

Příště: Proč nejsou údaje o školní knihovně samozřejmou součástí WWW stránky školy?


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz