Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | Školní informační a studijní centrum

Proč nejsou údaje o školní knihovně samozřejmou součástí WWW stránky školy?

připravuje: Zdeněk Jonák

Dokument "Koncepce státní informační politika ve vzdělávání" (dále jen Koncepce) klade velký důraz na vytváření informačního zázemí školy a na vazbu školy s veřejnou knihovnou.

V paragrafu 81 na s. 31 formuluje Koncepce některé základní požadavky nezbytné pro vytvoření informačního zázemí školy.

"Přes nezpochybnitelnou roli, kterou v celé koncepci informační struktury vzdělávání hrají veřejné a veřejně přístupné knihovny, musí knihovní funkce zajišťovat i jednotlivé školy nej-lépe v roli studijních a informačních center pro poskytování informačního servisu učitelům, žákům, v některých případech (např. v malých obcích) i občanům. Tato centra musí mít pří-stup k virtuálním katalogům veřejně dostupných knihoven. Z hlediska základního vybavení je pro činnost těchto center nezbytné:

Postavení tohoto centra musí být rovněž legislativně zakotveno ve školském zákoně a podpo-rováno z rozpočtu školy."

Školní knihovny nebo dnes častěji užívaný název Školní studijní a informační centra (ŠSIC) se ve škole mohou uplatnit pouze za předpokladu, že správce ŠSIC je nejen profesionální knihovník, ale má i dostatečný přehled o potřebách školy a dokáže propojit činnost knihovny se vzdělávacím programem školy.

Důležitou vizitkou školy jsou dnes její internetové stránky. Odhlédneme-li od faktu, že ne všechny školy mají možnost internetového připojení (celoplošné připojení škol a knihoven na internet se bude podle Koncepce připravovat nejdříve v příštím roce), setkáme se na internetových stránkách škol s informací o školním informačním centru jen sporadicky.

Snažil jsem se zjistit proč v období zesíleného zájmu o dosažení všeobecné informační gramotnosti, v době, kdy ve vyspělých zemích se řadí zájem o vytváření informačního zázemí školy (ať již je nazveme knihovnou, ŠSIC, mediatékou, videotékou apod.) mezi zájmy prioritní a takové centrum je vizitkou ředitele školy, u nás žijí informační pracoviště často zapomenuta v pozadí.

Za účelem zmapování situace jsem provedl letmý průzkum www stránek základních a středních škol a zjistil jsem:

Na internetové stránce www.seznam.cz nalezneme (ke dni 1.10.2000):

367 www stránek základních škol
1006 www stránek středních škol (z toho 236 gymnázií)
(Samostatnou kapitolu představují stránky tříd či studentů, které obsahují často kreativní příspěvky, nejsou však oficiálními stránkami školy.)

Obsahová struktura www stránek škol

Internetové stránky škol jsou zpravidla výsledkem dovednosti žáků a dosahují profesionální úrovně. Dokazují, že někteří žáci ZŠ i SŠ dosahují často vyšší míry dovedností, než jim doporučují osnovy. V průzkumu nehodnotím grafickou úroveň www stránek, ale spíše obsahovou náplň stránek. Chtěl bych pro inspiraci škol, které www stránku teprve koncipují, upozornit na informace, které stránky škol obvykle obsahují.

Stránky základních škol obvykle obsahují následující rubriky:

Informace o škole

- historie školy
- pedagogický sbor
- organizace školního roku
- kontakt na školu

Koncepce vyučování

- učební plán
- pojetí jednotlivých předmětů

Činnost školy

- kurzy
- semináře
- soutěže
- využití volného času
- umělecká činnost

Informace pro rodiče a věřejnost

- zpráva pro prvňáčky
- třídní schůzky
- konzultace

Práce žáků

- školní časopis
- tvorba vlastní www stránky

WWW stránky středních škol obsahují navíc:

- informace o studiu
- informace o přijímacím řízení
- seznam studentů
- nabídka zaměstnání pro absolventy
- FTP archiv starších záznamů
- odkazy na zajímavé internetové stránky

Problematika vytváření informačního zázemí školy zahrnuje dvě vzájemně se podporující prostředí:

- školní počítačovou učebnu
- školní knihovnu či školní studijní a informační centrum

Prvotní funkcí školní počítačové učebny je výuka Informatiky a výpočetní techniky a výhledově by měla být využívána i při výuce ostatních předmětů. Některé školy přináší podrobnější informace o využívání počítačové učebny, o metodě výuky informatiky, ale i o využití počítačové učebny k odpoledním kurzům.

Zdatnější školy uvádějí i odborné informace o struktuře své sítě, využití serveru a dokonce poskytují i vypracované otázky z předmětu Informatika a výpočetní technika.

Informací o funkci a náplni činnosti školní knihovny či ŠSIC je na www stránkách škol poskrovnu.
Některé školy mají prokazatelně dobře vedenou knihovnu, a přesto nepovažují za důležité informace o ní na www stránkách zveřejňovat. V nejskromnějším výběru odkazuji na stránky škol, které považují školní knihovnu za významný fenomén školy a proto informace o ní uveřejňují.

Informace o mediatéce a videotéce, dokonce s přehledem CD-ROMů, uspořádaným dle předmětů můžeme nalézt na adrese ZŠ Londýnská.

Na svoji činnost v knihovně, na práci s žáky a výchovu ke čtenářství upozorňuje stránka ZŠ Závodu míru v Pardubicích.

Snad nejpodrobnější informaci o školním informačním centru , jeho vybavení, spolu s vyobrazením jednotlivých pracovišť, nabízí ZŠ TGM v Hradci Králové.

Absence údajů o ŠSIC může být způsobena jenom tím, že v našem vzdělávacím systému není dosud vyjasněna, natož doceněna, funkce informačního pracoviště školy, jako zdroje informací a metody práce s nimi.

Z těchto důvodů chceme na stránkách tohoto časopisu zveřejňovat pro školské pracovníky ukázky Školních studijních a informačních center škol, které plní svoji funkci v rozsahu, odpovídající představám Koncepce státní informančí politiky ve vzdělávání.

Podrobnější informace o vytváření ŠSIC se pokusíme shromáždit v připravované příručce "Informační zázemí školy", která by se měla stát po připomínkování jakýmsi standardem pro vytváření a udržování ŠSIC. Tuto příručku rovněž zvěřejníme prostřednictvím elektronických médií.

Jaký je aktuální stav realizace Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání? Oficiální tiskové informace nalezneme na stránkách MŠMT v rubrice Informační gramotnost

Kontakt na školy, které nemají internetové stránky lze získat na:
www.ceskaskola.cz
www.hiedu.cz
www.delta.uiv.cz/pam.asp
www.oku-ul.cz/hledej/skoly.htm

Důležité informace o školách a vzdělávání:
MŠMT
Česká škola
EdunetDaidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz