Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | Školní informační a studijní centrum

Doporučení nadnárodních institucí

připravuje: Zdeněk Jonák

Koncepce SIP podporuje vznik ŠSIC. To, jak by mělo být ŠSIC vybaveno, je věcí dalších metodických a legislativních doporučení. Protože naše legislativní doporučení jsou, jak uvidíme v příští kapitole poněkud zastaralá, uvádíme dříve doporučení aktuální.

Konvence o právech dítěte. Přijata na Valném shromáždění OSN dne 20. 11. 1989.

článek 17. zavazuje státy, které dokument podepsaly k tomu, že zabezpečí dětem přístup k informačním zdrojům, zejména těm, které jsou zaměřeny na rozvoj jejich duchovního a mravního blaha a tělesného a duševního zdraví.

Mezinárodní doporučení UNESCO pro plánování a organizaci školních knihoven a ŠSIC,

Pramen:
Carrol,Frances Laverne: Guidelines for School Libraries. IFLA Profesional reports, No. 20. Hague, IFLA 1990.

Mezinárodní asociace knihovnických asociací a institucí IFLA vydala v roce 1990 metodicko-instruktážní návod pro zřizování a provoz školních knihoven. Přestože materiál je již staršího data, nebyl u nás, pokud vím, nikde publikován. Posledním u nás zveřejněným textem bylo doporučení UNESCO pro plánování školních knihoven a ŠSIC z roku 1979.

V úvodu se F. L. Carrol odvolává na vliv nových medií na oblast vzdělávání i knihovnictví, který způsobil i změnu pohledu na školní knihovny. V praxi užívané termíny školní knihovna, studijní a informační centrum, školní mediální centrum, jsou jen různé názvy pro zařízení se stejným zaměřením a náplní činnosti. Terminologicky se materiál sjednocuje na užívání termínu školní studijní a informační centrum, které má plnit tyto úkoly:

 1. Být efektivním vzdělávacím střediskem, jehož personál, fond i zařízení se přizpůsobují zaměření školy,

 2. zabezpečovat spolupráci mezi učiteli a knihovníky s cílem napomáhat vzdělávání žáků,

 3. podílet se na přeměně informačně orientovaného učení na informačně orientované učení se. Tato změna vyplývá z požadavku, aby ŠSIC dodávalo prameny pro individuální studium žáků místo pramenů pro centralizovaný vyučovací proces. Hovoří se více o poskytování služeb studentovi jako jednotlivci-osobnosti, než o službách škole jako instituci, o třídě jako sociální skupině, či o vzdělávání jako procesu. Ke zřízení ŠSIC by měla škola přistoupit tehdy, když chce vytvořit prostředí, které by vedlo žáky k celoživotnímu vzdělávání. Při plánování by se mělo vycházet z toho, že v rámci kooperativního plánování ve škole bude zabezpečovat:

  • ovlivňování vzdělávacího procesu a výchovných změn

  • uspokojování potřeb jednotlivců v oblasti materiálů a informací včetně přístupů k externím zdrojům informací, vedení k dovednostem při práci s informacemi;

  • podílení se na celospolečenských cílech souvisejících s všeobecnou deklarací lidských práv (otázka intelektuálních svobod a volného toku informací);

  • motivování jednotlivce k celoživotnímu využívání knihoven pro uspokojování informačních, vzdělávacích a kulturních potřeb.
Podle požadavků UNESCO, by měl být pracovník školní knihovny, ŠSIC, vzdělán dvouoborově - jak v oboru knihovnictví, tak v oboru pedagogika. Měl by být buďto knihovníkem s pedagogickým vzděláním, nebo pedagogem s knihovnickou orientací. Personál by měly tvořit 3 kategorie pracovníků: odborní, techničtí a administrativní. V každé knihovně by měl být alespoň 1 pracovník na celý úvazek pro celodenní provoz (vztah počtu pracovníků knihovny k počtu žáků viz tabulka).

Personální zabezpečení

Počet žáků Odborný personál Pomocný personál
1 - 250 0,5 1
251 - 500 1,0 1
500 - 2,0 2

Složení a velikost fondu vychází z filozofie vzdělávání na konkrétní škole, z jejího profilu, osnov a počtu studentů. Fond musí být budován systematicky, což vyžaduje každoroční rozpočet pro knihovnu a závazný, písemný plán doplňování. Beletrie by měla tvořit 25 - 30% fondu. Školní knihovna by měla kromě výpůjčních služeb zabezpečovat i meziknihovní výpůjční službu a referenční služby o informačních zdrojích.

Z prostorů školní knihovny by měla být největší místností čítárna, která by měla pojmout současně 10% studentů školy, přičemž na jednoho žáka se počítá asi 3,7 m2. Kromě ní by měla být součástí knihovny i víceúčelový prostor do velikosti třídy pro skupiny, klubovna pro malé skupiny a studovna pro individuální studium (vztah velikosti prostoru k počtu žáků školy viz tabulka).


Optimální prostory pro funkci informačního centra dle doporučení UNESCO

Prostory (m2) na počet uživatelů 1-250 251-500 500 -
studovna 93 186 279
zpracování fondu 37,2 37,2 37,2
kancelář 14 28 42
klubovna 14 28 28
výroba médií - 84 120
víceúčelový prostor - 40 40
sklad - 55,8 55,8
odkládací prostor - 5 9

Manifest UNESCO o ŠSIC

Manifest o školních knihovnách představuje nejnovější materiál nadnárodních institucí na podporu školních knihoven. Klade důraz zejména na integraci školních knihoven, ŠSIC do vyučovacího procesu, zdůrazňuje potřebu odborně vzdělaného knihovníka a potřebu legislativního a finančního zabezpečení knihovny.

Příště: Legislativní zajištění ŠSIC v ČR


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz