Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | Školní informační a studijní centrum

Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání. Úloha ŠSIC při řešení problému informační gramotnosti

připravuje: Zdeněk Jonák

Znalosti či dovednosti, uvedené v minulé kapitole, se jen obtížně dají získat ve školní lavici nebo z textu učebnice. Pro práci s výpočetní technikou se v Koncepci SIP počítá s vybavením školních počítačových učeben adekvátní výpočetní technikou a Internetem.

K docílení schopnosti orientace ve světě informačních zdrojů je skutečně nutné obeznámit se nejen s virtuálním prostředím Internetu, ale i s prostředím klasické knihovny, Školním studijním a informačním centrem, kde se lze zatím s největší jistotou získat prověřené informační prameny. Oba přístupy - informatický i počítačový - nalézají podporu ve vládních dokumentech:

Strategický dokument Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání "... deklaroval význam, který vláda přikládá rychle se rozšiřujícímu segmentu informačních služeb, úloze informací, jejich dostupnosti, verifikovatelnosti a použitelnosti, novým informačním a komunikačním technologiím, globálním informačním sítím a jejich vlivu na společnost... i aktivitám podporujícím budování informační společnosti nepostradatelným pro náš rozvoj i vstup ČR do Evropské unie." Pro úspěšnost zavádění informačních technologií vláda schválila osm prioritních oblastí, mezi nimiž je jako prvá uváděna Informační gramotnost s tím, že "cílem je dosažení informační gramotnosti všech občanů jako nezbytného předpokladu pro rozvoj a uplatnění osobnosti v 21. století".

Koncepce SIP klade důraz na vytváření informačního centra:

"Přes nezpochybnitelnou roli, kterou v celé koncepci informační struktury vzdělávání hrají veřejné a veřejně přístupné knihovny, musí knihovní funkce zajišťovat i jednotlivé školy nejlépe v roli studijních a informačních center pro poskytování informačního servisu učitelům, žákům, v některých případech (např. v malých obcích) i občanům. Tato centra musí mít přístup k virtuálním katalogům veřejně dostupných knihoven. Z hlediska základního vybavení je pro činnost těchto center nezbytné:

Postavení tohoto centra musí být rovněž legislativně zakotveno ve školském zákoně a podporováno z rozpočtu školy."

Příště: Doporučení nadnárodních institucí


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz