Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | Školní informační a studijní centrum

Možnosti ŠSIC při řešení problému informační gramotnosti

připravuje: Zdeněk Jonák

Základní a střední školy se stávají nejen vzdělávacími, ale i informačními institucemi. Množstvím počítačů a počtem připojení k internetové síti budou představovat patrně ojedinělou pavučinu s možností individuálních i institucionálních propojení mezi sítí vzdělávacích institucí, účasti na mezinárodních projektech apod.

Vzhledem k závažnosti výuky k informační gramotnosti dojde pravděpodobně i k profilaci a vyjasnění identity dvou předmětů splývajících dosud v předmětu Informatika a výpočetní technika.

Informatika (či informační věda) je obor, který využívá prostředků výpočetní techniky, ale jeho přistup ke výzkumu informační činnosti může být do jisté míry na výpočetní technice nezávislý. Mezi informatikou a výpočetní technikou existoval a existuje reciproční vztah. Tyto vědní i praktické obory se v historii vzájemně podporovaly. To, že v současnosti převažuje úloha výpočetní techniky neznamená, že v budoucnu nezíská opět vedení teoretická informatika čili věda o informacích.

Cílem předmětu Informatika a výpočetní technika je snaha spojit dovednosti manipulace s výpočetní a komunikační technikou se schopností orientovat se ve světě informačních zdrojů, tzn., dokázat tyto zdroje vyhledat a odlišit informace relevantní od nerelevantních. Škola nemůže zabezpečit informační zdroje nezbytné k výuce (tzn., výukové programy, CD-ROMy, encyklopedie, internetové zdroje) odkazem na služby veřejné knihovny. Z těchto důvodů nabývá opět významu vytváření informačního zázemí na škole. Využitím Školního studijního a informačního centra vybaveného výpočetní technikou a nezbytnýni informačními zdroji pro potřeby výuky a dosažení žádoucí informační gramotnosti se bude zabývat i tato rubrika.

Instituci Školního studijního a informačního centra se dostává po letech nezájmu jistého zadostiučení. Je však třeba vidět, že váhu může tomuto informačnímu centru školy dát pouze kvalifikovaný a sebevědomý knihovník. Ve vztahu k učiteli může svýšit svoji prestiž tím, že zapojí školní ŠSIC do procesu výuky, ve vztahu k žákům tím, že bude s porozuměním nápomocen při řešení jejich školních i mimoškolních problémů a aktivit. Prostředí školní knihovny a kvalifikovaný informační odborník se může stát inspiračním zdrojem, který v absolventovi pomůže vypěstovat návyk a potřebu aktivního čtenářství či motivaci k vlastní literární tvorbě.

Poznámka:

Na vytváření metodického a odborného zázemí ŠSIC se podílí a v minulosti podílela řada odborníků z oblasti pedagogických, veřejných a školských knihoven.

Materiály do rubriky ŠSIC budou vytvářeny ve spolupráci s L. Čumplovou (SPKK), J. Brachtlovou (SOŠaVOŠ stavebni) a Z. Houškovou (NK).

V současné době připravujeme metodický materiál: Standard Školního studijního a informačního centra.

Příště (8. 9.): Osnovy základní a střední školy a úloha ŠSIC


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz