Vyhledat   Tisk    Daidalos září 2000: sekce dokumentů pro knihovníky    @

Strategie knihoven v České republice, 1999-2003


ÚKR pracuje na aktualizaci Strategie s cílem, aby se stala oficiálnim materiálem Ministerstva kultury ČR.

Ústřední knihovnická rada
Poradní orgán ministra kultury ČR
 
 

červen 1999


Obsah

1. Východiska
2. Úloha knihoven v informační společnosti
3. Hlavní cíl rozvoje knihoven v České republice
4. Dílčí cíle a aktivity

Knihovnická legislativa
1. Knihovnický zákon
2. Zákon o svobodném přístupu k informacím
3. Autorský zákon
4. Povinný výtisk
5. Celní tarify, daňové úlevy, poštovní tarify
6. Statistika
7. Mzdové tarify
8. Organizace a řízení knihoven
9. Struktura knihoven
10. Financování knihoven
11. Spolupráce knihoven
12. Řízení vědy a výzkumu v oblasti knihovnictví a informační činnosti
Standardizace, poradenství
13. Standardizace
14. Poradenství
Podpora využití informačních technologií v knihovnách
15. Podpora základní infrastruktury
16. Vývoj nových produktů a služeb, integrace
17. Retrospektivní konverze katalogů, sdílená katalogizace
18. Souborné katalogy
19. Meziknihovní výpůjční služby a dodávání dokumentů
20. Doplňování knihovních fondů
21. Ochrana a zpřístupnění knihovních sbírek
22. Výstavba knihoven
23. Příprava pracovníků pro nové úkoly knihoven
Příloha : Současný stav, východiska a bariéry rozvoje knihoven v České republice
 

1. Východiska

Strategie usiluje o naplnění základních tezí politických a legislativních dokumentů vztahujících se ke knihovnám a jejich úloze ve společnosti přijatých Evropskou unií, vládou ČR, Parlamentem ČR a Mezinárodní federací knihovnických asociací (IFLA). Jedná se zejména o:

2. Úloha knihoven v informační společnosti

Vědomosti představují hlavní konkurenční faktor v informační společnosti. Zásadní změna způsobu nakládání s informacemi jako důsledek digitální revoluce bude mít stále rostoucí význam pro práci lidí i jejich každodenní život.

S touto změnou se bude nutno vyrovnat v širokém spektru vazeb ekonomického a sociálního rozvoje i samotných principů demokracie. Informační společnost může občanům nabídnout nové možnosti prosperity a aktivnější úlohu ve společnosti. Avšak rozšiřující se propast mezi informačním bohatstvím a informační chudobou, respektive omezenost přístupu k informacím pro některé části společnosti, by mohla vyústit v sociální napětí.

Knihovny jsou tradičními institucemi, které se od vzniku písma zabývají shromažďováním, zpracováním, uchováním a zpřístupněním publikovaných dokumentů. Knihovny jsou významným nástrojem praktického uskutečňování základního lidského práva na rovný přístup k informacím, na jejich svobodnou výměnu, na získávání vědomostí a svobodné utváření názorů. Slouží jako prostředek naplňování ústavně zakotveného práva na informace a jsou tedy jedním z pilířů demokracie. Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Ve svém poslání se knihovny podílejí zejména na:

Charakteristickým rysem současného vývoje je v celosvětovém měřítku stále rostoucí podíl elektronické komunikace a zvyšující se objem digitálních dokumentů na úkor klasické tištěné produkce. Přístup k celosvětové informační síti internet a k využívání elektronických dokumentů je možný pouze prostřednictvím finančně náročné techniky a určitého množství speciálních znalostí a dovedností. Zásadní význam budou mít knihovny pří zajišťování veřejných informačních služeb.

Veřejně přístupné knihovny se mohou výrazně podílet na řešení tohoto rozporu tím, že se stanou pro širokou veřejnost volně přístupnými body ke světové informační síti, které jsou vybaveny odpovídající technikou a odborným personálem. Knihovny si i v budoucnu zachovají své tradiční funkce shromažďování, zpracování, uchování a zpřístupnění tištěných dokumentů, ale současně musí začít vykonávat obdobné funkce pro elektronické zdroje. Budou mít v důležitou a nezastupitelnou úlohu při integraci tištěných a elektronických médií.

Aby knihovny mohly uskutečnit své nové poslání a postupně naplnit očekávání svých uživatelů, musí se zásadním způsobem změnit a nabídnout uživatelům nové druhy služeb na bázi informačních technologií. 

3. Hlavní cíl rozvoje knihoven v České republice

Prostřednictvím knihoven umožnit všem občanům rovnoprávný přístup k publikovaným informacím a informačním zdrojům zveřejněným tiskem, v elektronické podobě nebo v síti, které jsou určeny pro vědu, výzkum, ekonomický rozvoj, celoživotní vzdělávání, výchovu i pro uspokojování kulturních zájmů a pro potřebu nezávislého rozhodování a duchovního rozvoje občanů.

Rozhodujícím předpokladem pro naplnění společenské úlohy knihoven ve vztahu k občanům je vytvořit na bázi informačních technologií vnitřně integrovaný národní systém knihoven a informačních středisek, který umožní propojení a účelnou spolupráci nezávisle na resortní příslušnosti a jejich zapojení do mezinárodní spolupráce. Tento systém nabídne občanům:

Nezbytnost aktivního formování národního knihovnického systému vyplývá zejména z těchto skutečností: 4. Dílčí cíle a aktivity
 

Knihovnická legislativa 

CÍL

Zajistit legislativní podporu vybraným oblastem činnosti knihoven

K dosažení tohoto cíle je nezbytné:
 

1. Knihovnický zákon

Připravit novou knihovnickou legislativu, která by stanovila zejména:

Postavení a úkoly veřejných knihoven v rámci veřejných informačních služeb, včetně úlohy veřejných knihoven při zprostředkování informací z činnosti orgánů státní správy a samosprávy.

Povinnosti orgánů státní správy ve vztahu k formování národního knihovnického systému (ústředních orgánů, orgánů budoucích krajů, okresních úřadů). V této souvislosti by měla řešit zejména:

 • postavení Národní knihovny ČR a státních vědeckých knihoven
 • minimální rozsah regionálních knihovnických funkcí, které musí zajistit okresní úřad a vyšší územně správní celek
 • vymezení řídících, kontrolních a koordinačních povinností a pravomocí. 
 • Povinnosti orgánů samosprávy, respektive zřizovatelů knihoven ke knihovnám, např. zajištění adekvátního financování, právní forma organizace, právní subjektivita, nakládání s majetkem, dodržování standardů při výkonu knihovnických činností apod.

  Principy vícezdrojového financování knihoven.

  Zásady majetkové evidence, revize a vyřazování knihovních fondů knihoven ČR. V této souvislosti by měla stanovit také povinnosti knihoven a jiných institucí v oblasti evidence a správy vzácných knihovních fondů určených k trvalému uchování, včetně pravidel a typové normy jejich zabezpečení.

  Bezplatnost základních služeb knihoven v souladu s Manifestem veřejných knihoven UNESCO a doporučeními Evropské unie. V ostatních případech by měla být zajištěna regulace a kontrola poplatků za služby knihoven.

  Základní práva a povinnosti knihoven při poskytování meziknihovních výpůjčních služeb.

  Podporu knihovnických služeb pro handicapované občany a národnostní menšiny. 

  Obsah působení a kompetence knihovnického metodického, koordinačního a konzultačního centra (center).

  Postavení pracovníků knihoven, požadavky na jejich školní a mimoškolní vzdělávání, profesní standardy s vazbou na platový systém.

  Při zpracování nové knihovnické legislativy využít návrh Doporučení Rady Evropy ke knihovnické legislativě
   

  2. Zákon o svobodném přístupu k informacím

  Využít v knihovnách ustanovení zákona o svobodném přístupu k informací pro zprostředkování informací z orgánů státní správy a samosprávy pro vytvoření nového typu služeb knihoven.
   

  3. Autorský zákon

  V oblasti autorského práva se musí vytvořit rovnováha mezi podmínkami pro činnost knihoven a požadavky ochrany držitelů autorských práv tak, aby legitimní zájmy autorů a distributorů nebyly zábranou přístupu k informacím a k veřejným knihovnickým službám, a to v souladu s mezinárodními úmluvami a doporučeními Evropské unie, např. směrnice 92/100/EEC o právu na pronájem a půjčování a Directive on copyright and of related rights in the Information Society, 21.5.1999.
   

  4. Povinný výtisk

  Optimalizovat legislativu povinného výtisku s cílem:

  Při zpracování tzv. tiskového zákona (náhrada za vyhl. 140/64 Sb.) neomezovat počet stávajících příjemců povinného výtisku periodik nebo zajistit všem dosavadním příjemcům odpovídající finanční náhradu ze státního rozpočtu.
   

  5. Celní tarify, daňové úlevy, poštovní tarify

  Udržet osvobození od dovozního cla a daňového zatížení (DPH) u dokumentů získávaných ze zahraničí nákupem a výměnou pro knihovní fondy (Florentské konvenci UNESCO z roku 1950 -Florence Agreement 1950, Protocol 1976).

  Usilovat o přiznání výjimky z daňové povinnosti pro nákup domácích dokumentů pro knihovní fondy.

  Usilovat o snížení poštovních tarifů pro zásilky knihoven v rámci mezinárodní výměny publikací, mezinárodní výměny oficiálních publikací a meziknihovních výpůjčních služeb.

  Usilovat o snížení tarifů telekomunikačních a připojovacích poplatků.
   

  6. Statistika

  Potřebná je novela zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, aby zákon nebránil zpřístupňování statistických údajů o knihovnách financovaných z veřejných zdrojů a aby do statistického šetření byly zahrnuty všechny knihovny financované z veřejných finančních zdrojů.
   

  7. Mzdové tarify

  Usilovat o změnu Katalogu prací (79/1994 Sb.) tak, aby zařazení knihovnických profesí odpovídalo náročnosti a významu knihovnické profese v souladu se současnými trendy rozvoje a nároky na kvalifikaci, zejména ve vztahu k využívání informačních technologií v knihovnách
   

  8. Organizace a řízení knihoven

  CÍL

  Vytvořit předpoklady pro systematickou práci na formování národního knihovnického systému nezávisle na resortní příslušnosti. 

  K dosažení tohoto cíle je nezbytné:

   V rámci realizace státní informační politiky vymezit postavení, úkoly a cíle veřejných knihovnických služeb v informační společnosti včetně zapojení knihoven do národní a mezinárodní informační infrastruktury. Prosazovat jednotná, standardní a ekonomická řešení automatizace a propojování knihoven.

   Zpracovat resortní, regionální a lokální strategické plány rozvoje veřejných informačních služeb s využití informačních technologií v knihovnách.

   Koordinovat postup zainteresovaných ústředních resortních orgánů, v jejichž rámci působí knihovny financované z veřejných zdrojů, zejména Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva kultury ČR, Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva dopravy ČR, Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva životního prostředí ČR a oblast vědy a výzkumu. Pro tyto účely vytvořit meziresortní orgán pro koordinaci činnosti knihoven složený z náměstků ministrů a vybraných specialistů, který by zejména:

   Zajistit kvalifikovaný sběr statistických dat a informací z knihoven všech typů. 

   S přechodem na novou organizaci státní správy a samosprávy zabezpečit zejména u statistického šetření, kterému podléhají veřejné a státní vědecké knihovny, sestavování sumářů na úrovni nových krajů. Zajistit řádný sběr statistických údajů o knihovnách zřizovaných obcemi na úrovni dnešních okresů.

   Prosazovat, aby struktura statistických údajů shromažďovaných o knihovnách v různých resortech byla v souladu s mezinárodní normou ISO 2789 o knihovnické statistice a s požadavky UNESCO a Evropské unie, aby bylo umožněno vzájemné srovnání jak v národním, tak i mezinárodním měřítku.

   Zajistit rozbor dat pro potřeby rozhodování orgánů odpovědných za činnost knihoven, pro veřejnost i pro mezinárodní srovnání.

   Stanovit, vyhodnocovat a kontrolovat výkonové a kvalitativní parametry knihovnických služeb pro jednotlivé typy knihoven.

   Koordinovat postup zainteresovaných resortů (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, , Ministerstvo kultury ČR , Ministerstvo vnitra ČR, , Ministerstvo zdravotnictví ČR a dalších orgánů) v oblasti podpory čtenářství a výchovy pro práci s různými typy médií. Vydat doporučení pro další orgány státní správy a samosprávy.

  9. Struktura knihoven

  CÍL

  Optimalizovat strukturu národního knihovnického systému, který umožní účelnou a efektivní spolupráci knihoven a vytvoří podmínky pro sdílení informačních zdrojů a služeb a jejich neomezené zpřístupnění všem občanům.

  K dosažení tohoto cíle je nezbytné:

   Optimalizovat strukturu veřejných knihoven v souvislosti s novým uspořádáním státní správy a samosprávy. V této souvislosti provést analýzu funkcí Národní knihovny ČR, státních vědeckých knihoven a knihoven na úrovni okresů a optimalizovat jejich funkce z hlediska potřeb národního knihovnického systému.

   V souvislosti s vymezením kompetencí budoucích krajů řešit individuálně budoucí postavení a financování státních vědeckých knihoven na základě podrobné znalosti situace v konkrétním městě, regionu a vzdělávacího systému. 

   Zajistit regionální funkce knihoven na úrovni okresu. Ve spolupráci s ministerstvem vnitra vydat okresním úřadům doporučení, které by stanovilo postup při přesunu a zřizovatelských pravomocí k okresní knihovně z okresu na město. Doporučení by mělo obsahovat zejména:

   V případě transformace stávajících okresů na menší správní okrsky vytvořit podmínky pro fungování kooperačních systémů knihoven, které by sdružovaly veřejné knihovny z více správních okrsků. Zabránit rozpadu funkčních kooperačních systémů knihoven. 

   Podpořit spolupráci knihoven zřizovaných obcí a školních knihoven, zejména v menších obcích a městech.

   Podpořit kooperaci a integraci vysokoškolských knihoven s důrazem na vytváření ústředních knihoven škol a fakult.

  10. Financování knihoven

  V rámci transformace rozpočtových a příspěvkových organizací umožnit vícezdrojové financování knihoven. Zajistit odpovídající financování knihoven v souladu s jejich novými úlohami v informační společnosti.

  Zpracovat analýzu finančních zdrojů a finanční náročnosti knihovnických služeb a na základě zjištěných výsledků vymezit podíl státu na financování veřejných knihovnických služeb a stanovit mechanismus vícezdrojového financování (státní, krajský, okresní rozpočet, rozpočet zřizovatele knihovny).
   

  11. Spolupráce knihoven

  CÍLE

  Zlepšení vzájemné spolupráce knihoven s cílem:
   Zvýšení úlohy profesních knihovnických sdružení při podpoře kooperace knihoven, vzdělávání pracovníků a v oblasti mezinárodní spolupráce a reprezentace českého knihovnictví.

   ©irší zapojení českých knihoven do mezinárodní spolupráce

  Realizace těchto cílů, viz ostatní články.
   

  12. Řízení vědy a výzkumu v oblasti knihovnictví a informační činnosti

  CÍL

  Zlepšit úroveň řízení, koordinace a financování vědy a výzkumu v oblasti knihovnictví 

  K dosažení tohoto cíle je nezbytné:

   Stanovit a pravidelně aktualizovat hlavní strategické cíle vědy a výzkumu v oblasti knihovnictví.

   Zajistit vzájemnou koordinaci programů vědy a výzkumu v oblasti knihovnictví, např. Rozvoj informační infrastruktury pro výzkum a vývoj , Program rozvoje informační sítě veřejných knihoven , Program vědy a výzkumu Ministerstva kultury ČR, INFRA2 a další programy v rámci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR apod. Soustředit výzkumné a vývojové aktivity na řešení problémů důležitých pro všechny typy knihoven a umožnit volné využití výsledků v oblasti neziskového sektoru. Podporovat zapojení do mezinárodních projektů spolupráce.

   Neomezovat projekty vědy a výzkumu pouze na oblast uplatnění informačních technologií, ale i na další oblasti, např.:

   Vybudovat institucionální základnu pro vědu a výzkum v oblasti knihovnictví.

   Zlepšit postupy pro financování rozvojových programů, např. umožnit víceleté financování projektů, zajistit včasné přidělování prostředků, omezit striktní členění na investiční, neinvestiční a mzdové výdaje.

  Standardizace, poradenství
   

  13. Standardizace

  CÍL

  Dosažení maximální kompatibility a unifikace odborných knihovnických činností a systémů v národním a mezinárodním měřítku, které vedou k výrazné efektivitě a k úsporám při financování knihoven.

  K dosažení tohoto cíle je nezbytné:

   Vybudovat pracoviště pro přípravu norem a standardizaci v knihovnictví, např. v Národní knihovně ČR.

   Na základě analýzy jednotlivých činností knihoven zahájit přípravu nezbytných standardů a doporučení. Podporovat akceptaci mezinárodních norem ISO, doporučení IFLA, Evropské unie a dalších mezinárodních organizací pro oblast knihoven a informační činnosti.

   Důsledně prosazovat využívání standardů v projektech realizovaných s pomocí státních dotací.

   V širší míře uplatnit výuku standardů ve všech formách knihovnického vzdělávání.

   Zpracovat a vydat ukazatele pro činnost veřejných knihoven zřizovaných obcemi s cílem zajistit standardní úroveň zabezpečení jejich činnosti ze strany zřizovatelů v souladu s doporučením UNESCO (Doporučení pro veřejné knihovny, Manifest UNESCO o veřejných knihovnách). Usilovat o zpracování obdobných standardů i pro jiné sítě knihoven.

  14. Poradenství

  CÍL

  Podpořit činnost knihoven kvalitní metodickou a poradenskou činností pro speciální oblasti aktivit knihoven.

  K dosažení tohoto cíle je nezbytné:

  Provést analýzu potřeb poradenských, metodických a konzultačních kapacit pro jednotlivé činnosti knihoven a zpracovat návrh na jejich zajištění v rámci existujících institucí. Podpořit zejména oblasti:

  Podpora využití informačních technologií v knihovnách
   

  15. Podpora základní infrastruktury

  CÍL

  Dosáhnout odpovídající vybavenosti informačními technologiemi ve všech veřejně přístupných knihovnách.

  K dosažení tohoto cíle je nezbytné:

   Odstraňovat disproporce v úrovni automatizace knihovnických procesů v jednotlivých typech knihoven. Podpořit prvotní nasazení AKS zejména ve:
   Ve všech typech knihoven podporovat implementaci modulů veřejně přístupného automatizovaného katalogu (dále jen OPAC), meziknihovních výpůjčních služeb

   Podporovat vybavování knihoven pro poskytování služeb tělesně postiženým

   V oblasti veřejných knihoven podporovat technické vybavení pro zajištění knihovnických služeb na bázi informačních technologií dětem a mládeži 

   Podporovat přechod knihoven na kvalitativně vyšší verze AKS (systém klient-server, podpora integrace databází a dalších informačních služeb knihoven do prostředí internetu, uplatnění standardu Z39.50, grafický interface, dálkový přístup uživatelů ke knihovním fondům a službám) 

   Provádět testování a hodnocení dodávaných AKS z hlediska respektování standardů, rozsahu funkcí a kvality poskytovaných služeb. Na základě výsledků testů podporovat implementaci pouze těch AKS, které vyhoví stanoveným kritériím 

   Podporovat kvalitního napojování knihoven na Internet, zejména veřejných knihoven v menších městech a obcích. Cílem je dosáhnout napojení všech veřejných knihoven v obcích do roku 2001. Pro tyto účely je nezbytné formulovat nový podpůrný program. 

   Podporovat zvyšování kvality připojení knihoven k síti internet. Umožnit knihovnám napojování do vysokorychlostních počítačových sítí 

   Zvýšit v knihovnách počet veřejně přístupných stanic určených uživatelům pro využívání AKS a internetu

   Podporovat zpřístupnění katalogů knihoven, databází a dalších informačních služeb prostřednictvím internetu

  16. Vývoj nových produktů a služeb uživatelům, integrace

  CÍL

  Vývoj nových typů služeb uživatelům umožňujících integraci všech forem dokumentů v síti internet.

  K dosažení tohoto cíle je nezbytné:

   Zpracovat a zahájit realizaci programu České digitální (elektronické) knihovny, který by integroval a rozvíjel výsledky dosažené v oblasti automatizace a digitalizace knihoven s cílem umožnit uživatelům přístup k různým druhům primárních dokumentů v klasické i elektronické podobě v prostředí internetu. V této souvislosti plně rozvinout program Memoriae Mundi Series Bohemica, zapojit se do projektu Elektronické knihovny/Bibliotheca Universalis vyhlášeného konferencí ministrů G7 v roce 1995 a navázat na projekt Paměť světa a další digitalizační projekty realizované do současnosti.

   Podporovat vývoj a aplikaci softwarových produktů pro řízení knihovních sbírek klasických dokumentů a elektronických zdrojů v prostředí internetu, zejména:

  Usilovat o zajištění dostupnosti veřejných informačních služeb pro všechny skupiny obyvatelstva, včetně národnostních a sociálních menšin, handicapovaných, např. rozšiřování provozní doby, bibliobusy, speciální technické vybavení apod.

  17. Retrospektivní konverze katalogů, sdílená katalogizace

  CÍL

  Dosáhnout převodu tradičních lístkových katalogů do elektronické podoby s možností vícenásobného využití elektronických záznamů v knihovnách ČR

  K dosažení tohoto cíle je nezbytné:

   Podpořit retrospektivní konverzi tradičních lístkových katalogů do elektronické formy. V této souvislosti zejména:
   Podporovat zpřístupnění dat České národní bibliografie pro potřeby sdílené katalogizace a retrospektivní konverze. Zajistit takovou kvalitu, formu a aktuálnost výstupů, které umožní široké využití dat v oblasti knihoven, vydavatelů a distributorů

   Podporovat integraci České národní bibliografie s nakladatelskými a knihkupeckými databázemi s cílem vytvoření maximálně úplného zdroje o vydavatelské produkci v ČR

   Podporovat implementaci AKS, které napomáhají přejímání a sdílení katalogizačních záznamů

   Podporovat výuku a propagaci používání nových katalogizačních pravidel AACR2 ve všech typech knihoven

   Podporovat používání mezinárodního standardního formátu UNIMARC pro výměnu bibliografických dat 

   Podporovat vytváření souborů národních autorit a jejich využití v rámci AKS

   Řešit otázku unifikace používání selekčních jazyků pro věcné vyhledávání včetně využití vícejazyčných tezaurů

  18. Souborné katalogy

  CÍL

  Vytvořit základní informační zdroj o dostupnosti dokumentů v knihovnách ČR a pro sdílenou katalogizaci

  K dosažení tohoto cíle je nezbytné:

   Zajistit rozvoj a provoz CASLIN - Souborného katalogu ČR , který by měl plnit tyto základní funkce: 
  V této souvislosti podporovat zejména:
   Podporovat vytváření souborných katalogů na nižší regionální úrovni, v rámci určité skupiny knihoven, v rámci oboru apod. 

   Podporovat vytváření distribuovaných souborných katalogů a přístup ke katalogům knihoven s využitím různých druhů informačních technologií, např. speciálních prohlížečů www, protokolu Z.39.50 apod. 

  19. Meziknihovní výpůjční služby a dodávání dokumentů

  CÍL

  Vytvořit soubor služeb pro vzájemné sdílení informačních zdrojů bez ohledu na místo vzniku dokumentu a jeho formu.

  K dosažení tohoto cíle je nezbytné:

   Zpracovat a realizovat projekt celostátního systému dodávání dokumentů v klasické i elektronické formě, zejména s ohledem na jeho cenovou dostupnost a efektivitu.

   Optimalizovat stávající systém meziknihovních výpůjčních služeb, zejména:

  20. Doplňování knihovních fondů

  CÍL

  Zvýšit objem a kvalitu knihovních fondů a dalších informačních zdrojů v knihovnách ČR 

  K dosažení tohoto cíle je nezbytné:

   Posílit objem finančních prostředků na nákup knihovních fondů.

   Na základě meziresortní dohody koordinovat v rámci ústředních knihoven gesce za doplňování zahraniční literatury a speciálních dokumentů dle oboru, jazyka či typu dokumentů a podpořit stanovenou specializaci formou grantů či účelově vázaných finančních prostředků. 

   Podpořit zpřístupnění informačních zdrojů ze zahraničních databázových center pro potřebu vědy a výzkumu, pro vysokoškolské studium a jinou odbornou práci. Vyhlásit programy podpory koordinovaného nákupu a zpřístupnění zahraničních informačních zdrojů.

   Podpořit nákup elektronických dokumentů do fondů knihoven včetně licenčního nákupu elektronických zdrojů pro knihovny a zajistit tak jejich dostupnost všem občanům. Podporovat vytváření konsorcií pro nákup a využívání elektronických informačních zdrojů.

   Rozvíjet referenční služby a navigování uživatelů k bibliografickým, abstraktovým a plnotextovým zdrojům v prostředí internetu. Podpořit využívání volných i placených domácích i zahraničních informačních zdrojů prostřednictvím Internetu.

   Optimalizovat legislativu povinného výtisku z cílem, viz článek ad 4

   Odstranit důsledky více než padesátiletého vývoje v totalitním režimu zejména z hlediska překonání ideologické omezenosti knihovních fondů.

   Podpořit doplňování knihovních fondů knihoven v menších městech a obcích formou účelových dotací a grantů na nákup výměnných souborů.

  21. Ochrana a zpřístupnění knihovních sbírek

  CÍL

  Zajistit trvalé uchování a zpřístupnění knihovních sbírek tradičních a elektronických dokumentů v knihovnách jako důležité složky národního kulturního dědictví. Primární pozornost věnovat domácí produkci dokumentů a umožnit její využívání současné i budoucím generacím . 

  K naplnění cíle je nezbytné:

  Zpracovat národní program ochrany knihovních fondů a zajistit jeho realizaci finančně a institucionálně. Program zaměřit zejména na tyto oblasti:

   Vznik a provoz speciálních pracovišť pro ochranu knihovních fondů:
   Provedení prvotní pasportizace vzácných a unikátních knihovních fondů v knihovnách ČR.

   Evidence, katalogizace a vědecké zpracování unikátních sbírek dokumentů včetně retrospektivní konverze klasických katalogů do elektronické podoby.

   Systematické mikrofilmování a digitalizace unikátních dokumentů, vzácných sbírek a dalších dokumentů v souladu se stanovenými standardy, které umožní využití kopií nezávisle na aplikačním software. Řešení otázek indexace a zpřístupnění sbírek v různých formátech.

   V této souvislosti pokračovat v národním programu Kramerius pro ochranné reformátování knižních dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru.

   Podpora výzkumu, vývoje a standardizace v oblasti ochrany fondů.

   Výstavba a rekonstrukce prostor pro uložení dokumentů v knihovnách, budování archivů digitálních dokumentů.

   Kooperace s dalšími pracovišti zabývajícími se ochranou, restaurováním a digitalizací dokumentů a jiných sbírkových předmětů, např. muzei, archivy.

  22. Výstavba knihoven

  CÍL

  Zlepšit prostorové podmínky knihoven co do jejich rozsahu a kvality.

  K dosažení tohoto cíle je nezbytné:

   Výstavbu a rekonstrukce knihoven orientovat na zlepšení knihovnických služeb:
   Vybudovat poradenské, metodické, konzultační a informační pracoviště pro oblast výstavby, rekonstrukce a vybavení knihoven

   Vypracovat nebo novelizovat standardy a doporučení pro výstavbu knihoven různých typů

   Zajistit odpovídající finanční prostředky na výstavbu objektů ústředních knihoven

   Podporovat princip vícezdrojového financování při výstavbě a rekonstrukci knihoven, které slouží různým skupinám uživatelů, např. městu, regionu, škole apod.

   Financovat program podpory výstavby knihoven zřizovaných obcemi, který by umožnil zainteresování obcí na výstavbě a rekonstrukcích veřejných knihoven.

  23. Příprava pracovníků pro nové úkoly knihoven

  CÍL

  Zajistit odbornou přípravu a soustavnou obnovu kvalifikace pracovníků knihoven s orientací na získávání znalostí a dovedností pro využívání informačních technologií.

  K dosažení tohoto cíle je nezbytné:

   Provést analýzu potřeb rekvalifikace a celoživotního vzdělávání v oblasti knihovnictví z hlediska využívání informačních technologií v knihovnách a zlepšit vzdělávací systém. 

   Posílit odborné vzdělávání pro plnění nových funkcí pracovníků knihoven, jako jsou:

   Definovat profesní standardy podle standardu Evropské unie, promítnout je do vzdělávacích programů a do mzdových tarifů.

   Optimalizovat institucionální strukturu a obsahovou náplň knihovnického školství v ČR.

   Monitorovat a hodnotit výkon vzdělávacích institucí.

   Zřídit (pověřit) instituci (systém institucí) pro zajištění celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven (tj. rekvalifikační, inovační a jiné studium s modulárním vzdělávacím programem) spolupracující se školami a odborníky z praxe s odpovídajícími podmínkami a pravomocemi.

   Zlepšit spolupráci knihoven se školami a dalšími institucemi zajišťujícími vzdělávání a spolupráci mezi školami.

   Posílit spolupráci Ministerstva kultury ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v oblasti celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven.

   Zapojit se do mezinárodních, zejména evropských iniciativ pro vzdělávání knihovníků, podporovat stáže a výměnu pracovníků knihoven.

   Vytvořit podmínky pro odměňování pracovníků knihoven v souladu s novými nároky na knihovnickou profesi.

   Prosadit do mzdových předpisů zohlednění celoživotního vzdělávání.  Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz