Vyhledat   Tisk    Daidalos září 2000: sekce dokumentů pro knihovníky    @

Katalog prací


24. 8. 2000, Vít Richter

Obsah:
  1. Úvod
  2. Platové třídy
  3. Příklady činností profese knihovník v jednotlivých třídách

Třída 5

Dílčí odborné knihovnické práce vykonávané s mnoha vzájemně provázanými prvky, které jsou součástí určitého systému. Zvýšené psychické nároky vyplývající ze samostatného řešení úkolů podle jednoznačně stanovených několika kritérií a s nároky na dlouhodobější paměť, dílčí představivost a předvídatelnost, schopnost srovnávání, pozornost a operativnost.

Vykonávání jednoduchých knihovnických činností, například

Třída 6

Různorodé, rámcově vymezené odborné knihovnické práce se zadáním podle obvyklých postupů se stanovenými výstupy, postupy a značnými vazbami na další procesy. Zvýšené psychické nároky vyplývající ze samostatného řešení úkolů a různorodé konkrétní jevy a procesy s větší časovou proměnlivostí, z nutnosti provádění určitých běžných změn ve stanoveném postupu v důsledku působení vnějších podmínek podle jednoznačně stanovených několika kritérií a s nároky na dlouhodobější paměť, představivost a předvídatelnost, schopnost srovnávání, pozornost, operativnost a zrakovou náročnost.

Třída 7

Odborné knihovnické práce a ucelené samostatné systémy s případným členěním na dílčí subsystémy a s vazbami na další systémy. Zvýšená psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení úkolů, kde jsou rovnoměrně zastoupeny konkrétní a abstraktní jevy a procesy různorodého charakteru a proměnlivé v čase, z nároků na operativnost a aplikační schopnosti a přizpůsobivost různým podmínkám, na logické myšlení a určitou představivost, s nutností provádět a rozhodovat o změnách podle rozhodovacích kriterií různé povahy (příp. i rozporných) z několika variant s případnou vysokou náročností na identifikaci velmi malých detailů, znaků nebo jiných zrakově důležitých informací s často se vyskytujícími změnami a obtížně rozlišitelnými na pozadí. Usměrňování a koordinace dílčích odborných prací, odborné pracovní vztahy v rámci celé organizace, s občanskou veřejností, technologické vazby s jinými právními subjekty.

Samostatné odborné knihovnické práce jako

Třída 8

Zajišťování širšího souboru prací s rámcově stanovenými vstupy a způsobem vykonávání a vymezenými výstupy. Činnosti jsou organickou součástí širších procesů ("odborné specializované práce"). Práce v rámci komplexních systémů s vnitřním členěním na ucelené subsystémy s úzkými vazbami na další systémy a s vnitřním členěním i mimo rámec organizace. Územní působnost se předpokládá v rámci města nebo městské části statutárního města, koordinace odborných prací. V oblasti knihovnictví jsou to samostatné knihovnické, bibliografické a informační práce vyžadující spolupráci s dodavateli informačních dokumentů a ostatními knihovnami a informačními středisky a práce s uživatelem, například

Třída 9

Odborné specializované práce, ve kterých je předmětem komplexní samostatný systém složený z několika dalších sourodých celků. Koordinace a usměrňování odborných prací. Psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení soustavy úkolů, kde jsou spíše zastoupeny abstraktní jevy a procesy, s nároky na poznávání, chápání a interpretaci jevů a procesů s nutností provádět a rozhodovat o změnách z několika variant postupů podle více rozhodovacích kritérií a s ohledem na možné důsledky a při plném respektování vnějších podmínek, s vysokými nároky na paměť, flexibilitu a schopnost analýzy, syntézy a dílčího zobecňování, dedukce a obecného srovnávání.

Samostatné odborné knihovnické práce spojené zejména s použitím prostředků automatizace, např.

Třída 10

Zajišťování komplexu činností s obecně vymezenými vstupy, rámcově stanovenými výstupy, značnou variantností způsobu řešení a postupů a specifickými vazbami na široký okruh procesů (dále jen "systémové práce"). Pracovní vztahy mezi organizacemi, právními subjekty, mezi orgány správy a samosprávy. Koordinace a usměrňování odborných specializovaných prací.

Samostatné odborné knihovnicko-informační práce, které jsou zejména spojené s použitím prostředků automatizace a/nebo vyžadují znalost cizích jazyků, například

Třída 11

Systémové práce, kde jsou předmětem činnosti dílčí obory činností se širokou (regionální, celostátní) působností. S výkonem prací je spojena značná psychická námaha, vyplývající z velké složitosti kognitivních procesů a vyššího stupně abstraktního myšlení, představivosti, generalizace a z nutnosti rozhodování mezi značným počtem možných postupů podle různých kritérií nebo rozhodování o použití kritérií rozhodování z vysokého stupně abstraktnosti užívaných jevů a ze značné míry jejich kombinovatelnosti a proměnlivosti.

Specializované knihovnicko-informační činnosti vyžadující tvůrčí přístup, například

Třída 12

Komplex systémových činností s variantními obecnými vstupy, rámcově stanovenými výstupy a předem nespecifikovanými způsoby a postupy se širokými vazbami na další procesy, analytická činnost, metodická činnost, pedagogická a projektová činnost s rozsáhlými vnějšími vazbami a značným objemem a náročnými způsoby zpracování dat.

Specializované knihovnicko-informační činnosti, vyžadující tvůrčí a koncepční přístup. Komplexní správa a zajišťování elektronických služeb v prostředí národních a mezinárodních sítí, např.

Třída 13

Systémové specializované práce, jejichž předmětem činnosti je soubor oborů, více průřezových služebních oborů, nebo soubor jinak náročných služebních oborů se zásadními vazbami na další vědní obory, specializované celostátní organizační celky s nejrozsáhlejší vnitřní strukturou a vnějšími vazbami, s návaznostmi do mezinárodních systémů, s mimořádným objemem dat a nejnáročnějšími způsoby jejich zpracování a přenosu. Vysoká psychická námaha, vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí myšlení, objevování nových postupů a způsobů řešení netradičním způsobem. Přenos a aplikace metod a způsobů z jiných odvětví a oblastí. Prostor a volnost pro rozhodování v rámci značně kombinovatelných spíše abstraktních a různorodých jevů a procesů z různých odvětví a oborů.

Složité koordinační práce v knihovnicko-informační oblasti, vyžadující náročná řešení a tvůrčí a koncepční přístup. Tvorba a provozování komplexních elektronických knihoven sestávajících z několika samostatných subsystémů provozovaných na bázi vyspělé informační technologie. např.:

Třída 14

Činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsoby řešení a velmi rámcově vymezenými výstupy s velmi širokými vazbami na další procesy, tvůrčí rozvojová a koncepční činnost, systémová koordinace. Koordinace a usměrňování systémových specializovaných prací. Práce mají celostátní, příp. zahraniční správní působnost. Odpovědnost za neodstranitelné škody, které mohou vzniknout v důsledku chybného rozhodnutí, příkazu nebo opatření činnosti široké skupiny osob, organizací nebo dalších subjektů.

Řešení úkolů aplikovaného výzkumu a vývoje v oblasti knihovnictví a informační činnosti, řízení velkých vědeckých a odborných knihoven s fondy celonárodního a mezinárodního významu, řízení ústředních knihoven regionů.Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz