Vyhledat   Tisk    Daidalos 1/2, leden 2001: sekce příspěvků    @ komorova@snk.sk

Klára Komorová

Staré tlače a ich spracovávanie na Slovensku


Vo svojom príspevku by som sa chcela venovať problematike spracovávania starých tlačí na Slovensku a tak priblížiť túto oblasť našim českým kolegom, s ktorými som neraz viedla siahodlhé debaty na túto otázku a načrtnúť potrebu ich spracovania v Čechách a na Morave.

Na základe pasportizácie historických knižničných fondov, ktorá na Slovensku prebiehala v nedávnej minulosti, a o ktorej som sa zmienila vo svojom príspevku uverejnenom v Daidalose [1/1, září 2000], sa nachádza cca 3,5 milióna historických knižničných jednotiek najrozličnejšej proveniencie. Pod pojmom historické knižničné fondy v našom ponímaní rozumieme každú knižnicu viažucu sa k určitej osobe, spolku, spoločnosti, cirkvi a pod., ktorej doplňovanie sa ukončilo a je umiestnená samostatne. Chronologicky jej doplňovanie a ukončenie doplňovanie nie je ohraničené. Môžu to byť i také knižnice, ktorých doplňovanie sa ukončilo i v nedávnej minulosti. Čiže to znamená, že nie každá historická knižnica aj v rámci pasportizácie musí obsahovať staré tlače, t.j. tlače ponímajúc v intenciách CERL do roku 1830, resp. stanovená hranica u nás môže byť predĺžená až do roku 1850, alebo 1860. Na základe vyššie spomenutého môžeme konštatovať, že uvádzaný počet 3,5 milióna nezodpovedá počtu starých tlačí, ktoré sa v súčasnej dobe na Slovensku nachádza. Znovu sa vrátim ku výsledkom, ktoré boli získané na základe pasportizácie - vieme, že u nás sa nachádza cca 27 000 tlačí 16. storočia. Ak by sme brali do úvahy, že nárast tlačiarenskej produkcie v každom storočí bol väčší a že je možnosť zachovania tlačí z neskorších storočí väčšia, mohla by som dospieť k číslu 300 000, to znamená, že na Slovensku by sa mohlo nachádzať cca 300 000 starých tlačí, t.j. tlačí vydaných od 15. storočia do polovice 19. storočia najrozličnejšej proveniencie [samozrejme to nie sú len slovacikálne tlače, ale staré tlače, ktoré sa na území Slovenska zachovali].

Doteraz som sa venovala len základnej otázke starých tlačí - vlastne ozrejmenia pojmu historická knižnica a stará tlač.

V ďalšej časti by som priblížila samotný stav a problematiku ich spracovávania na Slovensku. Najstaršie produkty kníhtlače - inkunábuly -, ktoré sa na Slovensku zachovali, sú spracované a publikované v celoslovenskom súpise inkunábul [Imrich Kotvan: Inkunábuly na Slovensku. Martin : Matica slovenská, 1979]. V tomto súpise sa nachádza 1236 bibliografických jednotiek, čo predstavuje 1814 kusov inkunábul [jednotlivé zväzky, duplikáty a príväzky]. Sú spracované podľa staršej metodiky spracovávania prvotlačí. Najstaršia produkcia slovenských tlačiarní je spracovaná klasickou formou a je to Bibliografia tlačí vydaných na Slovensku do roku 1700 [Martin : Matica slovenská, 1972, 1984; zost. J. Čaplovič; obsahuje 2602 základných bibliografických pozícií a 81 dodatkov]. To znamená, že základné bibliografické spracovanie najstaršej slovenskej tlačiarenskej produkcie máme na svete. Tlače 16. storočia sú v súčasnej dobe predmetom spracovávania v rámci dielčej výskumnej úlohy Generálny katalóg tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska, ktorý sa začal realizovať v 80. rokoch. O tejto úlohe som už písala vo vyššie menovanom príspevku uverejnenom na stránkach Daidalosu. Chcela by som len podotknúť, že táto úloha sa rieši v kooperácii s jednotlivými knižnicami na Slovensku a metodicky je riadená pracoviskom Redakcie tlačí 16. storočia Oddelenia slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie Národného bibliografického ústavu Slovenskej národnej knižnice v Martine. Na Slovensku podľa výsledkov pasportizácie, ako som už spomenula, sa nachádza cca 27 000 tlačí 16. storočia rôznej proveniencie. Pôvodne projekt generálneho katalógu tlačí 16. storočia bol rozčlenený do 15 zväzkov na teritoriálnom základe podľa jednotlivých regiónov Slovenska. Po roku 1989, kedy nastali zmeny nielen v spoločenskom a politickom živote, ale aj zmeny v organizačných štruktúrach kultúrnych zariadení, sme pristúpili k inej realizácii tohto veľkoplošného projektu. V roku 1993 v Martine bol publikovaný I. zväzok generálneho katalógu - Tlače 16. storočia vo fondoch Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej [zost. H. Saktorová, K. Komorová, E. Petrenková, J. Agnet - obsahuje 2009 bibliografických pozícií]; v roku 1997 v Martine bol publikovaný II. zväzok - Tlače 16. storočia v piaristických knižniciach [zost. H. Saktorová, K. Komorová, E. Petrenková - obsahuje 1861 bibliografických pozícií]. Uvedené zväzky vznikli na základnom pracovisku SNK v Martine, kde bola úloha zaprojektovaná medzi základné pracovné náplne pracoviska. Nedostatok finančný zdrojov a personálna absencia v jednotlivých knižniciach nedovoľovala pokračovať v spracovávaní tlačí 16. storočia naplánovaným systémom a tempom. Preto sme pristúpili k spracovávaniu a vydávaniu menších súborov knižníc. Toho výsledkom bol IX.a zväzok - Tlače 16. storočia v piaristickej knižnici v Trenčíne [vyšiel v roku 1996 v Martine; zost. V. Strelka - pod redakčným vedením K. Komorovej; obsahuje 155 bibliografických pozícií]; Tlače 16. storočia v zbierkach Ústrednej knižnice Slovenskej akadémie vied [vyšiel v roku 1996 v Bratislave; zost. M. Vieriková; obsahuje 67 bibliografických pozícií]; IX.b zväzok - Tlače 16. storočia v trnavských knižniciach [vyšiel v roku 1998 v Martine; zost. V. Strelka, K. Komorová, H. Saktorová; obsahuje 207 bibliografických pozícií]; X.a zväzok - Tlače 16. storočia v Diecéznej knižnici v Nitre [vyšiel v roku 2000 v Martine; zost. L. Fábryová; obsahuje 1407 bibliografických pozícií]. Uvedené katalógy, súpisy sa pripravovali podľa jednotnej metodiky pre spracovávanie starých tlačí a tlačí 16. storočia, ktoré sme publikovali v učebných textoch Bibliothecae slovacae - Komorová, K. et al.: Metodika spracovania tlačí 16. - 19. storočia [Martin : Matica slovenská, 1991]. Bolo to ešte spracovávanie klasickou formou a východiskom pre metodiku boli Pravidla jmenné katalogizace starých tisků, prvotisků a rukopisů [Praha : SPN, 1971], ktoré sme si upravili pre vlastné interné potreby. V súčasnej dobe prebieha spracovávanie tlačí 16. storočia z ďalších knižníc, ktoré sa vykonáva už podľa najnovších medzinárodných štandardov UNIMARC podľa normy ISBD(A). Program je zatiaľ len provizórny, pretože sa čaká na dopracovanie konečnej verzie formuláru a metodiky na spracovanie starých tlačí na Slovensku. - Tlače 16. storočia vo františkánskych knižniciach; Tlače 16. storočia v Baníkovej knižnici; Tlače 16. storočia v Lyceálnej knižnici v Kežmarku; Tlače 16. storočia v Lyceálnej knižnici v Bratislave; Tlače 16. storočia v Univerzitnej knižnici v Bratislave; Tlače 16. storočia v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach; Tlače 16. storočia v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove, ... Všetky práce sa vykonávajú pod metodickým vedením Redakcie tlačí 16. storočia NBÚ SNK v Martine, kde v jednej samostatnej báze budú sústredené záznamy o všetkých tlačiach 16. storočia jednotlivých knižníc, ktoré budú tvoriť generálnu bázu údajov tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska.

Redakcia tlačí 18. a 19. storočia NBÚ SNK v Martine pracuje na príprave Bibliografie tlačí 18. storočia vydaných na území Slovenska a Bibliografie tlačí 19. storočia vydaných na území Slovenska. Príprava týchto bibliografií prebieha tiež vo formáte UNIMARC a podľa normy ISBD (A). Predpokladáme, že Bibliografia tlačí 18. storočia vydaných na území Slovenska bude dokončená za 3 - 4 roky a po jej dokončení sa bude pokračovať na 19. storočí. Doteraz boli publikované parciálne výstupy tejto úlohy a to Bibliografia jarmočných a púťových tlačí 18. a 19. storočia z územia Slovenska [zost. A. Klimeková et al.; Martin : Matica slovenská, 1996] a Bibliografia divadelných plagátov 19. storočia z územia Slovenska [zost. A. Klimeková, E. Augustínová; Martin : Matica slovenská, 1998, 1999] . Po dokončení týchto bibliografií bude zmapovaná stará tlačiarenská produkcia nášho územia ukončená.

Vyššie spomenuté úlohy vyplývajú z hlavných úloh NBÚ SNK, ktorý medzi svoje priority postavil základnú bibliografickú registráciu starých tlačí. Je síce pravdou, že do rámca týchto úloh nespadá podchytenie a spracovanie celých knižničných celkov, ale len jednotliviny podľa daného vytýčeného cieľa. V súčasnej dobe nie je totižto možné ani z personálneho ani z finančného hľadiska pristúpiť ku komplexnému spracovávaniu celých historických knižníc ako celkov. Ako som už spomenula, na Slovensku sa nachádza vyše 3 miliónov historických knižničných fondov, z ktorých veľká časť nie je spracovaná vôbec, časť je spracované len základnou evidenčnou formou a časť je spracovaná lístkovou formou na základe zastaralej metodiky. Spracovať také veľké množstvo historických knižničných fondov si vyžaduje veľké finančné náklady a odborné personálne obsadenie, ktoré za súčasnej situácie nie sme schopní pokryť. V súčasnej dobe na pracovisku Ústavu knižničných fondov SNK prebieha aspoň základné spracovávanie tých historických fondov, ktoré sú v správe SNK. Je to jednoduché spracovávanie tlačí v nami vytvorenom systéme, ktorý bude treba dotvoriť a zosúladiť s formátom UNIMARC. V súvislosti s realizáciou Programu Slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie chceme pristúpiť k realizácii národného programu retrokonverzie a konverzie knižničných katalógov a knižných bibliografií, súpisov. Po retrokonverzii časti lístkového katalógu Lyceálnej knižnice v Kežmarku sa pristúpilo k retrokonverzii lístkových katalógov ďalších spišských knižníc v rámci projektu "Spiš - križovatka kultúr v strede Európy" v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bielefelde. Retrokonvertovaná báza z uvedených knižníc sa nachádza na internetovej stránke uvedenej knižnice a postupne sa inštaluje aj na www stránku SNK v Martine. V blízkej budúcnosti sa plánuje retrokonverzia existujúcich národných bibliografií, resp. súpisov starých tlačí. Prvým krokom bude retrokonverzia Čaplovičovej bibliografie - cca 3000 záznamov.

V predchádzajúcich riadkoch som sa zmienila o stave spracovania starých tlačí na Slovensku, o stave spracovania najstarších slovacikálnych dokumentoch, o existencii bibliografií a súpisoch starých tlačí, ktoré sa zachovali na území Slovenska. Rada by som sa zmienila a vyslovila svoju mienku o ekvivalentnej práci v Čechách. Od svojich českých a moravských kolegov viem čiastočne o tomto stave. Nie raz problematika spracovávania starých tlačí bola témou našej diskusie. Ako všetci vieme, u Vás existuje Knihopis pre jazykové bohemiká. Neviem si dosť dobre predstaviť, prečo Národní knihovna v Prahe nemá vo svojom programe systematické bibliografické spracovávanie starých tlačí od najstarších čias, ktoré vyšli na území Čiech a Moravy. Myslím si, že spracovať inorečové bohemiká by mala byť základnou úlohou Národní knihovny nielen z pohľadu českej národnej knižnice, ale aj z pohľadu bádateľov, ktorí majú túto literatúru vo svojich fondoch. Existujú národné bibliografie, resp. súpisy hungarík, germaník, italík a pod. [myslím tým hlavne bibliografie a súpisy pre tlače 16. storočia ale aj ďalšie storočia], ktoré sú základnými pomôckami pre bibliografov a spracovateľov starých tlačí. Hovorím to ako jedna z tímu spracovateľov starých tlačí a tlačí 16. storočia v Slovenskej národnej knižnici v Martine. Jednoducho povedané, nemáme vhodné pomôcky pri spracovávaní bohemikálnych inorečových tlačí 16. storočia. Takmer s každou inorečovou bohemikálnou tlačou sa musíme obrátiť na našich českých, resp. moravských kolegov a prosiť ich o pomoc pri identifikácii. Ja viem, že je to obrovská a dlhotrvajúca úloha pripraviť len bibliografiu tlačí 16. storočia, ktoré vyšli na území Čiech a Moravy. Ale si myslím, že Národní knihovna by mala mať tento projekt zakomponovaný vo svojich plánoch, mala by to byť prvoradá úloha bibliografického pracoviska, resp. Oddelenia starých tlačí. Viem, že takýto program v Čechách existuje a že sa staré tlače spracovávajú na viacerých pracoviskách, avšak, pokiaľ viem, táto úloha nie je koordinovaná a metodicky riadená v celonárodnom rozmere a už nehovorím o celosvetom ponímaní. V súčasnej dobe predsa nie je žiaden problém prepojiť jednotlivé knižnice v Čechách, na Morave i na celom svete internetom, ktoré by sa pod metodickým vedením odborných a vedeckých pracovníkov Národní knihovny podieľali na tejto významnej a veľmi potrebnej úlohe. Je to len otázka vypracovania správnej koncepcie, projektu a metodiky úlohy, ktorá by so dokonca mohla riešiť aj v medzinárodnej spolupráci. Zodpovedne môžem prehlásiť, že i Vaši kolegovia zo Slovenska, konkrétne naše metodické pracoviská - Redakcie tlačí 16. storočia a Redakcia tlačí 18. a 19. storočia NBÚ SNK v Martine radi pomôžu a budú ochotní sa podieľať na príprave a spracovávaní starých bohemikálnych tlačí, ktoré sa nachádzajú na území Slovenska. Pracovníkom, ktorí sa podujmú na túto závažnú a významnú úlohu, vopred držím palce a prajem veľa úspechov a tiež Vám už teraz k pripravenej bibliografii bohemík 16. - 18. storočia gratulujem.


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz