Vyhledat   Tisk    Daidalos 1/1, září 2000: sekce příspěvků    @ komorova@snk.sk

Klára Komorová

Výskum dejín knižnej kultúry a stav prác s historickými knižničnými fondami na Slovensku


Prvé cieľavedomé kroky k výskumu dejín knižnej kultúry na Slovensku vznikli v sedemdesiatych rokoch na pôde Oddelenia knižničných fondov Matice slovenskej, ktoré v tom čase bolo v postavení Slovenskej národnej knižnice. Tieto snahy a úsilia nadviazali na staršie koncepcie výskumu dejín knižnej kultúry na Slovensku a najmä na víziu dejín knižnej kultúry, ktorú formuloval pre Slovenskú národnú knižnicu v 40. rokoch 20. storočia Anton August Baník. V tomto kontexte sa začal organizovať koordinovaný výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku a zásluhu na tom mal predovšetkým PhDr. Jozef Telgársky, ktorý sa od r. 1977 stal vedúcim Úseku výskumu Oddelenia knižničných fondov Matice slovenskej. Zameral sa na ideu komplexného spracovania jednotlivých oblastí dejín knižnej kultúry na Slovensku. Dovtedy sa výskum na Slovensku v tejto oblasti orientoval len na samostatné bádateľské programy slovenských výskumných pracovníkov, ako boli napr. Boris Bálent, Jozef Kuzmík, Imrich Kotvan, Ján Čaplovič, Jozef Telgársky, Ján Agnet, Július Sopko a i. Snahou dr. J. Telgárskeho bolo zjednotiť tieto roztrieštené bádateľské úsilia do jednotného výskumného programu, do výskumnej úlohy Dejiny knižnej kultúry na Slovensku. Základným cieľom takto ponímaného programu bolo spracovať teóriu a dejiny knižnej kultúry na Slovensku, dejiny vydavateľskej činnosti na Slovensku, dejiny tlačiarní na Slovensku, dejiny kníhkupeckej činnosti na Slovensku, dejiny knižníc na Slovensku a spracovanie starých a vzácnych tlačí, ktoré boli vytlačené na Slovensku a ktoré sa zachovali na území Slovenska. Projekt výskumnej úlohy Dejiny knižnej kultúry na Slovensku bol schválený 23.2.1977 oponentskou radou vtedajšieho Ministerstva kultúry SSR, a tak sa úloha začlenila do rezortného plánu výskumu. Čiastkové výskumné úlohy a vypracované výskumné štúdie mali tvoriť podklady pre prípravu syntetických monografických prác z jednotlivých oblastí dejín knižnej kultúry. Koncom 70. a začiatkom 80. rokov boli vypracované viaceré výskumné úlohy ako napr.: Tlačiareň Mikuláša Telegdiho v Trnave 1577-1586; Kapitulská tlačiareň v Trnave 1586-1609; Bratislavské tlačiarne v 17. storočí; Dejiny Malohontskej knižnice; Prvá tlačiareň v Banskej Bystrici; Tlačiareň J. J. Tumlera v Banskej Bystrici; Tlačiareň Jakuba Klösa v Bardejove; Slovník stredovekých autorov so slovenskými vzťahmi za humanizmu a renesancie a i. Popri týchto výskumných úlohách sústredená pozornosť sa začala venovať výskumu a spracovaniu kódexov, rukopisov a tiež starým a vzácnym tlačiam. V tom období boli publikované súpisy kódexov Júliusa Sopku, celoslovenský súpis inkunábul Imricha Kotvana, súpisy inkunábul Imricha Kotvana a Evy Frimmovej, súpis tlačí 16. storočia v Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne, súpis slavík 16. storočia z Univerzitnej knižnice v Bratislave, katalógy slovacikálnych kníh knižnice Matice slovenskej vydaných do roku 1918 a jedno z najvýznamnejších bibliografických prác z oblasti retrospektívnej bibliografie na Slovensku Bibliografia tlačí vydaných na Slovensku do roku 1700.

V 80. a 90. rokoch výskumná úloha Dejiny knižnej kultúry na Slovensku nadobudla nové dimenzie a sa zosúladila s realizáciou Programu slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie. Hlavná pozornosť sa venovala budovaniu generálnej bázy údajov Slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie, príprave celoslovenského Generálneho katalógu tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska; príprave Bibliografie tlačí 18. storočia vydaných na Slovensku a Bibliografie tlačí 19. storočia vydaných na Slovensku. Po roku 1989, kedy už nebola možná - z administratívnych i finančných dôvodov - realizácia výskumnej úlohy Dejiny knižnej kultúry na Slovensku podľa vopred vytýčeného plánu a harmonogramu v plnom rozsahu, hlavné riešiteľské pracovisko - Národný bibliografický ústav Slovenskej národnej knižnice - sústredilo pozornosť len na vytypované čiastkové úlohy výskumu a tým sa stali:

Pasportizácia historických knižníc na Slovensku - Predmetom pasportizácie v prvom rade boli historické knižničné fondy ako zbierky tlačí a rukopisných pamiatok, ktoré plnia funkciu knižničnej dokumentácie. Svojim vznikom a spoločenským významom sa viažu na určitú osobu, inštitúciu, udalosť alebo miesto významné pre dokumentovanie a vedecké poznávanie vývoja spoločnosti a ich doplňovanie sa ukončilo. Druhou sledovanou kategóriou boli vzácne tlače, ktoré predstavujú významné typografické dokumentu - hlavne prvotlače, tlače 16. storočia a tie tlače, ktoré majú základný význam pre poznanie slovenských národných dejín, dejín literatúry, vied a umení a dejín knižnej kultúry. Základom pasportizácie sa stal dotazníkový prieskum, ktorý bol zameraný na všetky typy knižníc, archívy, múzeá, galérie a cirkvi. Chronologické rozvrstvenie pasportizácie bolo nasledovné:

  1. Tlače vydané do roku 1500
  2. Tlače vydané v rokoch 1501 - 1600
  3. Ostatné tlače vydané do roku 1918

Výsledky pasportizácie poukázali na mimoriadne bohatstvo historického knižničného fondu na Slovensku - na Slovensku sa nachádza cca 3,5 milióna historických knižničných jednotiek najrozličnejšej proveniencie. Významným výstupom z tohto programu je nielen pozoruhodná suma pasportizačných správ, sčasti publikačne prezentovaná v tzv. pasportizačných zborníkoch, ale reprezentuje významnú databázu pre retrospektívnu bibliografickú heuristiku, ako aj pre výskum dejín knižníc na Slovensku.

Ďalším významným momentom pasportizácie bolo zisťovať fyzický stav knižničných fondov a jednotlivín, následne potom vytvoriť podklady a podmienky pre ich fyzickú záchranu.

"Príručka historických knižných fondov" - Začiatkom 90. rokov vznikol v Nemecko na pôde Westfálskej Wilhelmovej univerzite v Münsteri rozsiahly projekt s cieľom zmapovať historickú knižnú produkciu od jej počiatkov do konca 19. storočia v nemecky hovoriacich krajinách. V ďalšej fáze predmetom výskumu bolo zistiť zachované germanikálne tlače i v ostatných krajinách Európy. Cieľom projektu bolo publikovať "Príručky historických knižných fondov" /Handbuch der historischen Buchbestände/ o stave týchto zbierok v jednotlivých krajinách Európy. Národný bibliografický ústav Slovenskej národnej knižnice sa stal hlavným garantom pre slovenskú kapitolu "Príručky". Vo vyššie uvedenom bode spomenutá pasportizácia a z jej výsledkov vytvorená databáza sa stala významným podkladom pre slovenskú účasť na tomto projekte pasportizácie germanikálnych historických knižničných fondov a prejaví sa v tomto roku vydaním pasportizačného zväzku "Príručky" Slovenskej republiky. Náš zväzok bude obsahovať 66 správ o významných slovenských historických knižniciach, ktoré sa zachovali na území Slovenska, so značným obsahom germanikálnych tlačí.

Generálny katalóg tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska - Výsledky pasportizácie poukázali na mimoriadny výskyt tlačí 16. storočia na Slovensku. V jednotlivých knižniciach a inštitúciách na Slovensku sa nachádza cca 27 000 tlačí 16. storočia. V rámci výskumnej úlohy Dejiny knižnej kultúry na Slovensku sa začala v 80. rokoch realizovať dielčia výskumná úloha Generálny katalóg tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska. Projekt úlohy bol pôvodne koncipovaný na základe územno-správneho princípu, aby generálny katalóg tvoril bázu údajov o všetkých tlačiach 16. storočia, ktoré sa zachovali na našom území a bol členený na 15 zväzkov. Prvým konkrétnym výstupom bol 1. zväzok generálneho katalógu - Tlače 16. storočia vo fondoch Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej. Katalóg obsahuje 2 009 bibliografických pozícii o tlačiach 16. storočia zo základného fondu Slovenskej národnej knižnice. Druhý zväzok - Tlače 16. storočia v piaristických knižniciach - obsahuje 1 861 bibliografických pozícií o tlačiach 16. storočia z piaristických knižníc na Slovensku. Deviaty a/ zväzok - Tlače 16. storočia v piaristickej knižnici v Trenčíne predstavuje dielčí výstup tohto komplexného zväzku a obsahuje 155 titulov tlačí 16. storočia z piaristickej knižnice v Trenčíne. Ďalším dielčím zväzkom bol deviaty b/ - Tlače 16. storočia v trnavských knižniciach, v ktorom je podchytených 207 titulov tlačí 16. storočia v jednotlivých knižniciach a inštitúciách v Trnave. Tlače 16. storočia v zbierkach Ústrednej knižnice Slovenskej akadémie vied obsahuje 67 popisov tlačí 16. Storočia, ktoré sa nachádzajú v tejto knižnici. Čiastkový desiaty zväzok bude predstavovať - Tlače 16. storočia v Diecéznej knižnici v Nitre, ktorého zostavovateľkou je L. Fábryová a katalóg bude obsahovať cca 1 300 titulov tlačí 16. storočia z Diecéznej knižnice v Nitre. Katalóg je pred dokončením a bude publikovaný v roku 2001./ V súčasnej dobe sa pripravuje súpis tlačí 16. storočia vo františkánskych knižniciach, v Lyceálnej knižnici v Kežmarku, v Lyceálnej knižnici v Bratislave, v Univerzitnej knižnici v Bratislave, v Krajskej vedeckej knižnici v Košiciach, v Prešove a i. Všetky záznamy o týchto tlačiach sa stanú súčasťou generálnej bázy údajov slovacikálnych tlačí a tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska. Spracovávanie rozpracovaných pripravovaných súpisov tlačí 16. storočia prebiehajú už v elektronickej podobe v medzinárodnom formáte UNIMARC podľa normy ISBD(A), čiže aj výsledky slovenských odborníkov v oblasti starých tlačí sa budú môcť stať súčasťou medzinárodnej databázy starých tlačí CERL.

Bibliografia tlačí 18. storočia vydaných na Slovensku a Bibliografia tlačí 19. storočia vydaných na území Slovenska - je ďalšou výskumnou úlohou Slovenskej národnej knižnice - Národného bibliografického ústavu. Uvedené projekty sa tiež pripravujú vo formáte UNIMARC a podľa štandardu ISBD(A). Na pripravovanej bibliografii sa podieľajú pracovníci NBÚ SNK, úloha bude ukončené cca za 3-4 roky. Doteraz boli sprístupnené parciálne výsledky tejto úlohy a to Bibliografia jarmočných a púťových tlačí 18. a 19. storočia z územia Slovenska, Bibliografia divadelných plagátov 19. storočia z územia Slovenska. Pre pripravované bibliografie boli vyexcerpované základné slovenské, české, maďarské, ako aj ďalšie inonárodné bibliografie, základné katalógy slovenských a zahraničných knižníc, čím sa vytvorila podkladová kartotéka pre tieto dve významné bibliografie. Publikovaním vyššie uvedených bibliografií sa vyplní ďalšie biele miesto v bibliografickej registrácii daného obdobia na Slovensku.

Všetky vyššie spomenuté úlohy vlastne sú podkladom pre budovanie generálnej bázy slovacikálnych bibliografických údajov. Týmto pojmom označujeme integrovanú, vnútorne harmonizovanú, na báze medzinárodných štandardov budovanú elektronickú databázu bibliografických slovacík - autorských, jazykových, územných, obsahových a provenienčných. V tejto oblasti i v súčasnosti zohráva významnú rolu Generálny plán Slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie z 50. rokov 20. storočia, ktorý je významným nástrojom kooperatívneho budovania Slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie vo všetkých slovenských knižniciach so štatútom vedeckej knižnice, menovite napríklad v Univerzitnej knižnici v Bratislave, v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach ai., ktoré plnia mnohé veľmi významné úlohy slovenskej bibliografickej retrospektívy.

Pamäť sveta - Celosvetový program UNESCO "Pamäť světa" (Memory of the World Programme), ktorý bol oficiálne prijatý roku 1993, je mimoriadne významným projektom na záchranu, uchovanie, rekonštrukciu, komplexnú ochranu, spracovanie a sprístupnenie najvzácnejších pamiatok kultúrneho dedičstva. Slovenský výbor pre program UNESCO vznikol z podnetu Slovenskej národnej knižnice v Martine roku 1996 s účasťou Univerzitnej knižnice v Bratislave a Ministerstva kultúry SR. Výsledkom snažení spomenutých inštitúcií bolo iniciovanie dvoch projektov, ktorých výsledkom by mali byť súbory CD-ROMov predstavujúcich v digitalizovanej forme vytypované vzácne dokumenty. Prvým z nich je spoločný projekt SNK a Slovenského národného archívu - "Iluminované kódexy knižnice Bratislavskej kapituly" a druhý projekt Univerzitnej knižnice v Bratislave "Islamské rukopisy v Bašagičovej zbierke". Ako už názvu vyplýva, východiskom pre prvý projekt sa stal zachovaný fond knižnice Bratislavskej kapituly, ktorý v súčasnej dobe predstavuje najvzácnejší, najrozsiahlejší, najpestrejší, najzachovalejší a najucelenejší súbor stredovekých kódexov z 13. - 16. storočia na Slovensku. Svojou pramennou hodnotou tento vzácny fond dokladuje vývoj knižnej kultúry stredovekej Bratislavy z viacerých hľadísk. Po obsahovej stránke predstavuje predovšetkým liturgické knihy /misály, psaltériá, antifonáre/, široký komplex diel z oblasti kanonického a svetského práva, ale aj diela profánnej literatúry /slovníky, notárske príručky, glosáre a i./ Z umenovedného hľadiska bohato zdobené liturgické knihy poskytujú pramennú bázu pre výskum a rekonštrukciu vývoja knižnej maľby na Slovensku v stredoeurópskych reláciách. Hĺbková analýza misálov zo 14. storočia dokladuje činnosť skriptorskej a miniátorskej dielne v Bratislave, ktoré bola ovplyvnená cisterciánskym výzdobným štýlom. Vzácne doklady zo 14. a 15. storočia naznačujú zase vplyv talianskeho trecenta, rakúskej a českej knižnej maľby. Skupina antifonárov z druhej polovice 15. storočia vplyvy salzburskej knižnej maľby. V rámci tohoto projektu na prvé miesto sa dostal dvojzväzkový antifonár, ktorý vznikol v rokoch 1487 - 1488 na podnet bratislavského kanonika J. Hana /tvz. Hanov kódex/. Bude prvým titulom pripravovanej slovenskej digitálnej edície kódexov pod názvom "Memoria Slovaciae medii aevi manuscripta" a jeho konečný výstup je pred dokončením. Druhý projekt, ktorý vznikol na pôde Univerzitnej knižnice v Bratislavae, by mal formou CD-ROMu predstaviť klenoty arabských, perzských a tureckých rukopisov a tlačí nachádzajúcich sa v zbierke sarajevského literatá a bibliofila Safveta bega Bašagiča, ktorá sa nachádza vo fonde Univerzitnej knižnice v Bratislave.

Významnú úlohu v rámci výskumu dejín knižnej kultúry na Slovensku zohrávajú už roky organizované semináre k dejinám knižnej kultúry toho-ktorého regiónu na Slovensku. Z týchto seminárov môžeme spomenúť seminár k dejinám knižnej kultúry v Banskej Bystrici, v Rožňave, v Levoči, v Banskej Štiavnici a pripravovaný seminár v Skalici. Ich odraz nachádzame na stránkach vedeckého zborníka Slovenskej národnej knižnice o problémoch a dejinách knižnej kultúry, ktorý vychádza pod názvom Kniha. Zborník začal vychádzať v roku 1974 a sú v ňom publikované štúdie a materiály k dejinám jednotlivých tlačiarní na Slovensku, k ich produkcii, kníhkupeckej činnosti na Slovensku, k jednotlivým historickým knižniciam, vzácnym tlačiam, rukopisným pamiatkam, a i. Problematika výskumu dejín knižnej kultúry sa odzrkadľuje aj v zborníkoch Historické knižničné fondy na Slovensku, ktorý vychádzal v edícii Teória a výskum knihovníctva a bibliografie. Obsahuje mnohé hodnotiace a analytické štúdie k dejinám súkromných, spolkových, cirkevných a iných knižníc.

V súvislosti s úlohami výskumu dejín knižnej kultúry a realizácie programu Slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie sa treba zmieniť o národnom programe retrokonverzie a konverzie knižničných katalógov a bibliografických databáz v Slovenskej republike. V súčasnej dobe v rámci tohoto projektu prebieha retrokonverzia katalógov historických knižníc na Spiši v spolupráci so Spolkom karpatských Nemcov a Univerzitnou knižnicou v Bielefelde na základe koncepcie projektu "Spiš - križovatka kultúr v strede Európy". Kultúrne bohatstvo Spiša tvoria nesporne aj cenné a rozsiahle historické knižničné fondy, ktoré sú vlastne predmetom retrokonverzie. Ide predovšetkým o Lyceálnu knižnicu v Kežmarku, ktorá predstavuje jednu z najväčších školských knižníc vo východnej časti strednej Európy a ponúka jedinečný pohľad do kultúrnych, duchovných a vzdelávacích dejín nielen "spišských Sasov", ale aj iných národností a kultúr v tomto regióne. Vo fonde tejto knižnice sa nachádza 55 inkunábul, vyše 2 000 tlačí 16. storočia, 20 000 tlačí 17. a 18. storočia. V rámci vyššie uvedenej úlohy sa doteraz prekonvertovalo cca 13 000 lístkov z Lyceálnej knižnice v Kežmarku a postupne sa pristúpi k retrokonverzii ďalších spišských knižníc. Záznamy sa vytvárajú vo formáte UNIMARC v systéme ISIS, z čoho bude možné ich všestranné využitie, napr. vystavenie na Internete v národnom systéme Slovenskej republiky, ale aj v celosvetovom informačnom prostredí. V blízkej budúcnosti Slovenská národná knižnica pripravuje retrokonverziu základných slovesných bibliografií a to Riznerovu a Čaplovičovu bibliografiu, ktoré sú základnými pômockami pri spracovaní staršej slovacikálnej tlačiarenskej produkcie.

Z ďalších významných projektov Národného bibliografického ústavu Slovenskej národnej knižnice, ktoré majú kontextový vzťah k výskumu dejín knižnej kultúry na Slovensku, možno sa zmieniť o monumentálnej databáze Bibliografie článkov zo slovenských novín a časopisov za roky 1919-1944, s rozsahom cca 2 000 000 bibliografických záznamov a z tých, ktoré budú roku 2000, resp. 2001 finalizované, sa možno zmieniť o pripravovanej svetovej personálnej bibliografii P. J. Šafárika, ktorá bude závažným vkladom do prezentácie jednej z najvýznamnejších osobností dejín slovenského knihovníctva, bibliografa a slavistu, historika slovanskej knižnej kultúry. Uvedená databáza je v súčasnej dobe v klasickej lístkovej podobe a tiež čaká na vhodný okamih retrokonverzie.

K základným úlohám retrospektívnej bibliografie v posledných rokoch pristúpilo zavedenie počítačového spracovávania všetkých typov dokumentov Slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie. V prvom rade bolo potrebné vyriešiť problematiku strojového spracovávania starých tlačí, ktoré sú súčasťou realizácie Programu SNRB a výskumných programov Národného bibliografického ústavu SNK /Generálny katalóg tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska; Bibliografia tlačí 18. storočia vydaných na Slovensku; Bibliografia tlačí 19. storočia vydaných na Slovensku; Bibliografia výročných školských správ; a i./. Problematika spracovania starých tlačí sa stala stredobodom veľmi živého záujmu odbornej knihovnícko-bibliografickej komunity, záujmu knihovedcov a historikov v mnohých európskych krajinách. Staré tlače sa stali tiež predmetom záujmu špeciálneho európskeho konzorcia CERL, ktorého cieľom je koordinovať budovanie európskej databázy starých tlačí. Na medzinárodnej úrovni dochádza k formovaniu postupov, metód a štandardov, ktoré majú uľahčiť a zjednotiť národné prístupy k spracovaniu starých tlačí. Slovensko patrí po stránke výskytu starých tlačí na jeho území bezpochyby medzi najbohatšie európske krajiny. Tomuto stavu však nie vždy zodpovedá úroveň odbornej, legislatívnej a finančnej starostlivosti o túto významnú oblasť národného kultúrneho dedičstva. Pritom slovenskí odborníci v oblasti retrospektívnej bibliografie a v oblasti spracovania starých tlačí sa môžu prezentovať mnohými pozoruhodnými dielami, ktoré sú kvalitou porovnateľné s najvýznamnejšími analogickými európskymi dielami. Slovenskí odborníci, ktorí sa podieľajú na spracovaní starých tlačí, si vypestovali vlastné inštitučné spracovateľské tradície a metodiky, ktoré bolo treba zosúladiť a do pracovných postupov zaviesť jednotnú metodiku spracovania starých tlačí. Takou sa stal medzinárodný bibliografický formát UNIMARC s aplikáciou noriem ISBD(A), ktorý umožňuje pre slovenský bibliografický retrospektívny systém zúčastňovať sa na budovaní medzinárodnej databázy starých tlačí CERL a na tomto základe byť nielen legitimným, ale i funkčným prvkom v systéme všesvetovej univerzálnej bibliografickej registrácie (UBCIM). Na pracoviskách Národného bibliografického ústavu v spolupráci s vedúcim Katedry knihovedy a vedeckých informácii FF UK v Bratislave doc. PhDr. Dušanom Katuščákom, CSc. sa pripravila aplikácia formuláru pre počítačové spracovanie starých tlačí podľa medzinárodného formátu UNIMARC s využitím medzinárodnej normy ISBD(A). Pre tlače 18. a 19. storočia bola r. 1998 vydaná metodická príručka. V súčasnej dobe sa ukončuje definitívna forma formuláru, ktorý by bol všeobecne platný pre knižné typy dokumentov pre všetky staré tlače s využitím jednotlivých polí UNIMARCu. Po prekonaní počiatočných problémov, ktoré vyvstali pri riešení počítačového spracovania starých tlačí, podarilo sa dopracovať ku konečnej fáze formuláru, v ktorom budú zahrnuté všetky elementy pre spracovania starých tlačí.

V súčasnej dobe slovenská knihovnícka verejnosť je po prijatí knižničného zákona, ktorý nadobudol platnosť 1. 7. 2000, ktorým je zabezpečené vyriešenie mnohých aspektov, týkajúcich sa ochrany, spracovávania a sprístupňovania historických knižničných fondov a starých tlačí v Slovenskej republike, a to v súvislosti s generálnou starostlivosťou štátu o národné kultúrne dedičstvo.

Použitá a citovaná literatúra:

Augustínová, E., Klimeková, A., Ondroušková, J.: Metodika popisu tlačí 18. a 19. storočia vo formáte UNIMARC v systéme ISIS (Monografie). Príručka používateľa. Verzia V 1.1. Martin, Matica slovenská - Slovenská národná knižnica - Národný bibliografický ústav 1998.
Čaplovič, J.: Bibliografia tlačí vydaných na Slovensku do roku 1700. /dokončil a registre zostavil J. Telgársky/. Martin, Matica slovenská. 1972, 1984.
Domová, M.: Výsledky pasportizácie historických knižničných fondov na Slovensku. In: Historické knižničné fondy ako súčasť kultúrneho dedičstva. Banská Bystrica, Štátna vedecká knižnica. 1999. s. 80 - 84.
Historické knižničné fondy na Slovensku, Zv. 2. Edícia: Teória a výskum knihovníctva a bibliografie. Výskumy č. 45. Martin, Matica slovenská 1996.
Klimeková, A., Augustínová, E.: Bibliografia divadelných plagátov 19. storočia z územia Slovenska, zv. 1. A-H, zv. 2. K-N. Martin, Matica slovenská. 1998, 1999. 2 zv.
Klimeková, A., Ondroušková, J., Augustínová, E., Domová, M.: Bibliografia jarmočných a púťových tlačí 18. a 19. storočia z územia Slovenska. Martin, Matica slovenská. 1996.
Klimeková, A.: Retrokonverzia a konverzia historických knižničných fondov na Slovensku. In: Historické knižničné fondy ako súčasť kultúrneho dedičstva. Banská Bystrica, Štátna vedecká knižnica. 1999. s. 85 - 87.
Kniha. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry - vychádza v Matici slovenskej od r. 1974. Posledný ročník - "Kniha `97 - `98" vyšiel roku 2000.
Komorová, K.: Generálny katalóg tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska. In: Historické knižničné fondy ako súčasť kultúrneho dedičstva. Banská Bystrica, Štátna vedecká knižnica. 1999. s. 50 - 53.
Komorová, K.: Jozef Telgársky a Generálny katalóg tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska. In: Kniha `97 - `98. Martin, Matica slovenská. 2000. s. 284 - 286.
Kotvan, I.: Inkunábuly na Slovensku. Martin, Matica slovenská. 1982.
Kotvan, I.: Slaviká 16. storočia v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Bratislava, Univerzitná knižnica. 1981.
Kotvan, I., Frimmová, E.: Inkunábuly Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej. Martin, Matica slovenská. 1988.
Kotvan, I., Frimmová, E.: Inkunábuly zo slovenských knižníc v zahraničných inštitúciách. Martin, Matica slovenská. 1996.
Kuzmík, J.: Knižná kultúra na Slovensku v stredoveku a renesancii. Martin, Matica slovenská 1987.
Kuzmík, J.: Slovník autorov slovenských a so slovenskými vzťahmi za humanizmu. Martin, Matica slovenská 1976. 2 zv.
Midriaková, E.: Slovenský zväzok v Príručke nemeckých historických knižných fondov v Európe. In: Historické knižničné fondy ako súčasť kultúrneho dedičstva. Banská Bystrica, Štátna vedecká knižnica. 1999. s. 88 - 90.
Osobné knižnice dejateľov. Zborník príspevkov zo seminára v Dolnom Kubíne v dňoch 6. - 7. júna 1989. Edícia: Teória a výskum knihovníctva a bibliografie. Výskumy č. 44. Martin, Matica slovenská 1991.
Rizner, Ľ. V.: Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900. Martin 1929. 6 zv.
Saktorová, H.: Jozef Telgársky a dejiny knižnej kultúry na Slovensku. In: Kniha `97 - `98. Martin, Matica slovenská. 2000. s. 281 - 283.
Saktorová, H., Komorová, K., Petrenková, E.: Tlače 16. storočia v piaristických knižniciach. Martin, Matica slovenská. 1997.
Saktorová, H., Komorová, K., Petrenková, E., Agnet, J.: Tlače 16. storočia vo fondoch Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej. Martin, Matica slovenská. 1993.
Smeta, J., Telgársky, J.: Katalóg tlačí 16. storočia v Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne. Martin, Matica slovenská. 1981.
Sopko, J.: Stredoveké latinské kódexy v slovenských knižniciach. Martin, Matica slovenská. 1981.
Sopko, J.: Stredoveké latinské kódexy slovenskej proveniencie v Maďarsku a Rumunsku. Martin, Matica slovenská. 1982.
Sopko, J.: Kódexy a neúplne zachované rukopisy v slovenských knižniciach. Martin, Matica slovenská. 1986.
Strelka, V.: Tlače 16. storočia v piaristickej knižnici v Trenčíne. Martin, Matica slovenská. 1996.
Strelka, V., Komorová, K., Saktorová, H.: Tlače 16. storočia v trnavských knižniciach. Martin, Matica slovenská. 1998.
Telgársky, J.: Katalóg slovacikálnych kníh v knižnici Matice slovenskej vydaných do roku 1918. Martin, Matica slovenská. 1984.
Vieriková, M.: Tlače 16. storočia v zbierkach Ústrednej knižnice Slovenskej akadémie vied. Bratislava, Ústredná knižnica SAV. 1996


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz