Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | Školní informační a studijní centrum

Obrana kritického myšlení v českém školství

připravuje: Zdeněk Jonák

K jedné z nejpříznačnějších charakteristik současné doby patří kromě bezostyšného využívání všech darů, které věda přinesla, i tendence vědu odmítat, hanit a hrubě napadat. V zemích, které se přímo topí v přepychu na úkor zemí méně vyvinutých, je tato tendence zdá se nejsilnější.

V článku Miloše Kalába: Vývojová teorie na amerických školách I., II. můžeme nahlédnout, jakým způsobem jsou metodicky zbavovány kritického myšlení děti od nejmladšího věku.

"Křestanským fundamentalistům se podařilo vytlačit učení o vývojové teorii ze škol v 19 státech USA. Je to reakce na federální rozhodnutí, že se ve státních školách nesmí v přírodopise vyučovat o stvoření světa a člověka, poněvadž to je součástí náboženství a nikoliv vědy

Podle náboženských fundamentalistů je cílem šíření vývojové teorie podkopat víru Američanu v Boha. Podle jejich názorů se vývojová teorie sama znemožňuje. Nedovede vysvětlit a dokumentovat, co hlásá. To je možné pouze vírou, že to byl Bůh, kdo stvořil svět i člověka.

Západní Virgínie a více než třetina Spojených států oficiálně odmítá vědecké učení o tom, že je Země stará několik miliard roků, že se kontinenty pohybují a že během doby se vrásní pohoří a že jsou dnešní rostliny i živočichové výsledkem dlouhého vývoje z jednobuněčných organismů.

Tvrdit, že Země vznikla z horkých plynů pohybujících se vesmírem, protiřečí tomu, co se píše v bibli. Uhlí nemůže být staré 300 milionů let, jestliže Bůh stvořil svět před 6000 lety. První soudní projednávání situace, zdali učitelé mají právo hovořit ke studentům o vývojové teorii, se konalo v Kentucky už v r. 1925 ve známém případu zvaném Scopes Monkey Trial (Scopesův Opičí případ). Při něm se utkali nad Darwinovou teorií právníci Clarence Darrow a William Bryan a učiteli Johnovi Scopesovi byla udělena pokuta $100. Zastánci "stvoření světa" (kreacionisté) jsou dnes ve Spojených státech stejně silní jako byli tehdy. Tvrdí, že vývojová teorie je pouze "teorie". Tedy na ni útočí a útoky nabývají nových forem - vznikla "věda o stvoření světa". To, co normální "vývojová" věda vysvětluje jakožto výsledky dlouhodobých změn, to vysvětlují kreacionisté jako náhlé katastrofické změny. Ty způsobily změny v uložení hornin, vznik uhlí a podobně. Jejich učení "o mladé Zemi" vysvětluje, že dinosauři žili a vyhynuli před několika tisíci, případně několika sty lety. Bylo vzkříšeno učení o "inteligentním designu", podle něhož je život příliš složitý než aby mohl vzniknout náhodou a že pouze "nejvyšší bytost" mohla stvořit něco tak komplikovaného jako je DNA (deoxyribonukleová kyselina).

Učení o vývojové teorii vyloučilo ze školních osnov už 13 států. V některých se školy vyhýbají jakékoliv zmínce o "vývoji" a mluví se o "změně v čase". V dalších 6 státech zůstává vývojová teorie v osnovách, ale je tak okleštěna, že se vlastně jejím zásadám neučí."

S větším porozuměním řeší problematiku židé. Připouštějí, že jejich stvořitel mohl tvořit svět pomalým tempem evoluce.

"Podle ottawského rabína Reuvena Bulky se židé smířili s vývojovou teorií, pokud se věda nesnaží odstranit Boha z prvního impulzu stvoření světa. Řekl, že zatímco křesťané i židé věří na tutéž verzi o stvoření světa, většina židů přijímá výsledky vědeckého bádání a má s vývojovou teorií podstatně méně problémů. Chápou, že oněch 6 dní zmiňovaných v bibli byly Boží dny, které mohou trvat třeba věčnost. Naproti tomu tvrdí křesťanští fundamentalisté, že se jednalo o 6 lidských dní, každý o 24 hodinách."

Naše školství je chráněno proti možným vlivům pokleslé vědy a pozitivní vztah k exaktní přírodní vědě je ve Školském zákoně pevně zakotven. V návrhu zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání se v § 2 bod. d). je jasně řečeno, že vzdělávání v České republice je založeno na principech "svobody volného šíření poznatků, které jsou založeny na dosažených výsledcích soudobého poznání."

Protože i v českých školách se setkáváme s vlnou zájmu o iracionální jevy, astrologii, spiritismus, snaží se některé školy včas vytvářet "obranné látky" proti "vytváření závislosti" na těchto jevech.

S dobrým nápadem přišli pedagogičtí pracovníci Gymnázia Postupická 3150.

Příkladnou ukázkou je akce Netradiční den, pořádaný 16.11. 2000 v Gymnáziu Postupická 3150, kde vystoupí představitelé Českého klubu skeptiků SISYFOS, klubu, který si klade za cíl působit jako protiváha nástupu pokleslé vědy, komerčního léčitelství a tendenci k desinformacím.

Obrana vědy je jednou z cest, jak společnost preventivně chránit před výstřelky fanatismu. Z pohledu nazpět lze téměř s jistotou odvodit, kam extrémní výstřelky iracionalismu vyústily a s jakou námahou se posléze vracel život do obvyklých kolejí tradiční vědy.


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz