Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | Školní informační a studijní centrum : Představujeme

ŠSIC Základní školy, Závodu míru 1951, 530 02 Pardubice

připravuje: Zdeněk Jonák

Připravila: Božena Blažková, knihovnice
Předsedkyně Klubu dětských knihoven SKIP a absolventka prvního ročníku programu RWCT /Čtením a psaním ke kritickému myšlení/

Funkce ČSIC

Kromě tradičních knihovnických služeb rozvíjí Čtenářské, studijní a informační centrum (ČSIC) bohatý program informační výchovy. Od první do deváté třídy je vypracován hierarchicky strukturovaný program, který paralelně se vzdělávacím programem školy motivuje žáka k aktivitám, které jsou nezbytné k rozvíjení tvůrčí osobnosti. V prvních třech letech se činnost knihovny zaměřuje na vytváření aktivního vztahu ke knize (čtenářství). Ve čtvrté a páté třídě se nápaditou formou seznamuje s funkcí knihovny a odbornou literaturou (naučná literatura). V šesté a sedmé třídě se žáci učí tomu, co budou později využívat celý život - učí se učit (Aktivní učení). Poslední dva ročníky jsou jakousi platonskou akademií během níž se učí žáci diskutovat, spolupracovat a poznávat sama sebe prizmatem ostatních (sebepoznání).

Školní knihovna byla plně profesionalizována před 6 lety. Vzhledem k tomu, že v té době docházelo ke sloučení 2 základních škol, pracovala knihovnice v prvním období na obou školách. Škola má v současné době necelých 600 žáků ve 22 třídách, z toho má 18 tříd s rozšířenou výuku jazyků.

Škola je zařazena do systému škol UNESCO a proto také školní knihovna byla zřizována podle Manifestu školních knihoven UNESCO. Do letošního roku se knihovna řídila vlastním programem Vychováváme a vzděláváme děti pro 21. století. V současné době je na základě vyhodnocení dosavadních zkušeností zpracováván nový program, který se zaměřuje na aktivizaci dětského čtenářství a na systém výchovy k samostatnému myšlení a práci s informacemi. Knihovnice odpovídá i za minimální preventivní program Škola bez drog, což umožňuje zejména mezipředmětové vazby a využívání vrstevnického učení.

Prostorové a technické vybavení knihovny:

Knihovna je umístěna v prvním patře školy a má k dispozici tyto prostory:
- l třída vybavená jako studovna
- 2 kabinety -
l vybavený jako herna a čítárna pro mladší děti
l vybavený jako pracoviště knihovnice je zároveň učitelskou knihovnou

- chodba, která slouží jako půjčovna
- sklad tvoří uzamykatelné skříně na chodbě

Co se týče technického vybavení, tak mají děti ve studovně k dispozici 1 počítač s CD ROM mechanikou a připravuje se přístup na INTERNET a přístup k on line katalogu. Zatím mohou třídní knihovníci a členové Internetového klubu využívat Internet v pracovně knihovnice nebo v počítačové učebně. Ve studovně je dále tiskárna, psací stroj, kopírka, televize s videem a plátno na promítání. V půjčovně je počítač, který je připravován na automatizovaný výpůjční systém KpSys. V pracovně knihovnice je počítač s přístupem na INTERNET.

Vzhledem k tomu, že se jedná o dvě sloučené školy, obsahuje fond poměrně vysoký počet knihovních jednotek, kterých je více než 10.000 a z toho je jich 7500 ve volném výběru. Jedná se knížky ze sloučených žákovských, učitelských a metodických knihoven. V současné době probíhá příprava na počítačové zpracování celého fondu a proto byla od října zkrácena provozní doba knihovny. Knihovna je nyní v provozu každý den kromě středy od 7 do 14.30 hodin a ve středu pouze od 7 do 10 hodin. Děti mají možnost knihovnu využívat před a po vyučování, během volných hodin, o přestávkách a učitelé je v rámci výuky mohou posílat zjistit potřebné informace. Prostor studovny je variabilní, může se využívat nejen jako klasická třída, ale lze v něm konat nejen různé besedy a přednášky, ale i dílny a projektové vyučování. Knihovní služby využívají nejen děti, a to i bývalí žáci, ale i učitelé a někteří rodiče. V hale školy je pro rodiče pravidelně připravován tématický panel výstřižků s tématikou Rodina a škola. Velmi dobrá je spolupráce se Společností rodičů, která přispívá mimo jiné i na akvizici a některé aktivity knihovny.

V roce 1999 bylo registrováno celkem 4512 absenčních výpůjček, nejsou započítávány knihy půjčované na hodinu do třídy. Knihovna realizovala celkem 206 vzdělávacích a výchovných akcí, z čehož bylo 127 hodin čtení a informační výchovy. Kromě těchto aktivit organizovala knihovna např. čtyři besedy se spisovateli, dvě Slavnosti Slabikáře, čtyři tématické exkurze a výlety, tři besedy s rodiči v rámci netradičních třídních schůzek, dvě besedy s budoucími školáky, dvacet schůzek třídních knihovníků, osm schůzek Klubu cestovatelů, dvanáct schůzek AD klubu apod. (kluby se každý rok mění podle zájmu dětí) a účastnila se Pedagogického dne školy.

V současné době nastává posun od akcí a aktivit volnočasového charakteru k vytváření celkového systému. Jednotlivé akce nesmí být soliterní, musí na sebe vzájemně navazovat a musí mít své stálé místo ve výchovně-vzdělávacím procesu. V programech knihovny musí být co nejméně výkladu a co nejvíce praktických činností, což znamená ve spolupráci s pedagogy postupně začít stanovovat cílové dovednosti pro jednotlivé ročníky a tyto dovednosti pěstovat napříč všemi předměty. Základní otázky pro budování funkčních školních knihoven jsou beze sporu otázky legislativní a finanční. Velmi podstatnou a možná, že i základní otázkou jsou také možnosti jejich využití při konkrétním výchovně-vzdělávacím procesu. Chceme-li naučit pracovat děti s informacemi, tak jim musíme k učebnicím dát možnost dalšího výběru - časopisy, literaturu, CD-ROM, INTERNET a toto vše jim může právě nabídnout funkční školní knihovna. A může jim dát pochopitelně i něco potřebného navíc - návyk a dovednost vyhledávání, výběru, zpracovávání a následné prezentace získané informace.

Fotografická dokumentace činnosti ČSIC:Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz