Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | Školní informační a studijní centrum : Představujeme

ŠSIC Základní školy T. G. M. v Hradci Králové, V lipkách 692

připravuje: Zdeněk Jonák

Připravila ředitelka školy E. Hofmanová

Cíl Školního studijního a informačního centra (ŠSIC)

Poskytuje žákům i učitelům prostor pro studium i přípravu na vyučování. Umožňuje zapojit do procesu výuky odbornou pomoc profesionálního informačního pracovníka, prostory i technické vybavení ŠSIC a přispět tak k rozšíření informační i funkční gramotnosti žáků. K tomuto účelu je fond centra vedený v databázi přístupný ze všech PC v síti. Studovnu může podle potřeby využívat celá třída. Učitel může kdykoliv počítat s pomocí knihovny při vyhledání informace aktuálně probírané v hodině.

Za výsledek efektivní práce ŠSIC se považuje dosažení:

- počítačové gramotnosti,
- individuálního v přístupu k žákům,
- schopnosti zpracování informací do formy kvalitních výstupů,
- schopnosti prezentovat výsledky své činnosti,
- schopnosti hodnotit výsledky své činnosti v širších souvislostech,
- schopnosti realizovat výsledky své činnosti v praxi,
- schopnosti komunikace a týmové spolupráce.

Prostorové a technické vybavení školy

Knihovna a studovna (80 m2, 48 m2 )

- pracoviště knihovnice,
- 3 multimediální pracoviště s připojením na Internet,
- PC s on-line katalogem,
- reprografické zařízení,

DTP pracoviště (24 m2)

Slouží ke zpracování informací vyhledaných v knihovně do standardní prezentační formy.

Technické vybavení
- PC,
- barevná tiskárna,
- reprografické zařízení,
- řezačka,
- vázací zařízení,
- videorekorder.

Multimediální studovna (24 m2)

Využíváno pro práci s multimédii v síti.

Technické vybavení
4 multimediální počítače,
server školy.

Víceúčelová učebna (60 m2)

Využívána k prezentaci výsledků činnosti žáků, uměleckou činnost, přednášky, semináře pro rodiče a veřejnost.

Technické vybavení
- PC s projektorem,
- videorekordér,
- TV.

Počítačová učebna (50 m2)

Slouží pro výuku všech vyučovacích předmětů, pro činnost Internet klubu a dalších zájmových činností.

Technické vybavení
- 13 PC,
- projektor
- tiskárna.

Všechna tato pracoviště jsou vzájemně propojena a umístěna v centru školy!

Náplň činnosti knihovníka ŠSIC

Využití ŠSIC v přípravě na vyučování
- pomoc při přípravě učitelů na vyučování,
- natáčení pořadů na video podle požadavku učitelů,
- reprografické služby
- zajišťování informačních potřeb z vlastního fondu nebo výpůjčkou z jiných knihoven,
- pomoc dotváření formálmí stránky informačních výstupů učitelů i žáků,
- příprava soutěží, besed,
- archivace nejlepších prací žáků a učitelů.

Využití ŠSIC během vyučování
- je k dispozici žákům, které vyslal učitel vyhledat informace k zadanému tématu,
- je k dispozici celé třídě při řešení projektů apod.

Využití ŠSIC mimo vyučování

V době před vyučováním i po něm využívají návštěvníci ŠSIC k práci na Internetu, četbě tisku či knih, přípravě na vyučování ap.

Prostor ŠSIC umožnuje zapojení metod, které není možné uspokojivě aplikovat v učebně:
- metoda objevování a diskuse,
- metoda testování stavu vědomostí a hodnocení výsledků,
- projektové vyučování - práce žáků a učitelů v týmu. Podrobnější informace o ŠSIC s fotografiemi a údaji o škole viz na internetové stránce ZŠ T. G. M. v Hradci Králové: http://www.zstgm.pvtnet.cz/knihovna.htmDaidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz