Vyhledat   Tisk    Daidalos září 2000: sekce dokumentů pro knihovníky    @ zlata.houskova@nkp.cz

Zlata Houšková

Katalog prací: návrhy příkladů činností


2.11. KNIHOVNICTVÍ

2.11.1. KNIHOVNÍK              platová třída 7-14

7. platová třída

Příklady prací

 1. Samostatné zajišťování chodu veřejné knihovny s univerzálním fondem a lokální působností
 2. Organizování knihovního fondu, sledování klimatických a dalších podmínek, příprava návrhů na převazbu, průzkumy uložení a poškození knih, návrhy na odpisy, sledování fyzického stavu sbírky v knihovnách s lokální působností
 3. Pořádání katalogů podle standardů a stanovených metodik v knihovnách s lokální působností
 4. Revize knihovních sbírek, zpracovávání knihovního fondu pro potřeby výpůjčního procesu a počítačové evidence v knihovnách s lokální působností

8. platová třída

Příklady prací

 1. Samostatné zajišťování chodu veřejné knihovny s univerzálním fondem a regionální působností
 2. Knihovnicko-bibliografické, referenční a informační služby v knihovnách s lokální působností
 3. Zajišťování vnitrostátních meziknihovních služeb v knihovnách s lokální působností
 4. Organizování knihovního fondu, sledování klimatických a dalších podmínek, příprava návrhů na převazbu, průzkumy uložení a poškození knih,návrhy na odpisy, sledování fyzického stavu sbírky v knihovnách s regionální působností
 5. Samostatná katalogizace podle standardů a stanovených metodik v knihovnách s lokální působností

9. platová třída

Příklady prací

 1. Samostatné zajišťování chodu veřejné knihovny se specializovaným fondem
 2. Metodická a obsahová příprava lekcí knihovnicko-bibliografické a informační gramotnosti v knihovnách s lokální působností
 3. Profilování fondů v knihovnách s lokální působností
 4. Knihovnicko-bibliografické, referenční a informační služby v knihovnách s regionální působností
 5. Zajišťování vnitrostátních meziknihovních služeb v knihovnách s regionální působností
 6. Organizace ochrany knihovního fondu a revizí knihovního fondu, vedení a doplňování systémů evidence a ukládání knihovních fondů v knihovnách s regionální působností
 7. Aktualizace knihovních fondů, retrospektivní ukládání evidenčních údajů o knihovním fondu do systémů počítačové techniky v knihovnách s regionální působností
 8. Samostatná katalogizace podle stanovených metodik v knihovnách s regionální působností

10. platová třída

Příklady prací

 1. Profilování fondů - vedení specializovaných akvizičních činností na regionální úrovni
 2. Knihovnicko-bibliografické, referenční a informační služby uživatelům ve specializovaných knihovnách s regionální působností
 3. Správa a organizace specializovaných samostatných studoven v knihovnách s regionální působností
 4. Zajišťování vnitrostátních meziknihovních služeb v knihovnách s národní působností
 5. Metodická a obsahová příprava lekcí knihovnicko-bibliografické a informační gramotnosti v knihovnách s regionální působností
 6. Řízení ochrany knihovního fondu a revizí knihovního fondu, vedení a doplňování systémů evidence a ukládání knihovních fondů v knihovnách s celostátní působností
 7. Aktualizace knihovních fondů z hlediska obsahu a druhu dokumentů v knihovnách s celostátní působností
 8. Samostatná katalogizace podle standardů a stanovených metodik přesahující lokální nebo regionální působnost

11. platová třída

Příklady prací

 1. Komplexní obsahové a druhové profilování knihovních fondů - vedení specializovaných akvizičních činností na národní úrovni
 2. Tvorba speciálních bibliografických a faktografických databází na základě obsahové analýzy dokumentů
 3. Tvorba tezaurů a souborů jmenných a věcných národních autorit
 4. Zpracování historických fondů včetně analytického popisu
 5. Poskytování specializovaných konzultací k využívání klasických i elektronických informačních zdrojů
 6. Zajišťování mezinárodní meziknihovní výpůjční služby v knihovnách s celostátní působností
 7. Koncepční, metodická a obsahová příprava lekcí knihovnicko-bibliografické a informační gramotnosti v knihovnách s národní a regionální působností
 8. Komplexní knihovnicko-bibliografické, referenční a informační služby uživatelům v knihovnách s národní působností
 9. Správa a organizace specializovaných samostatných studoven v knihovnách s celostátní působností
 10. Revize rozsáhlých a specializovaných fondů
 11. Koordinace katalogizace na regionální či národní úrovni. Vytváření metodik s vazbami na národní a mezinárodní standardy

12. platová třída

Příklady prací

 1. Systémový knihovník - nejsložitější systémové koncepční práce spojené se zaváděním specializovaných knihovnických systémů na bázi výpočetní techniky
 2. Zpracování specializovaných rešerší s využitím specializovaných databází a informačních zdrojů domácí a zahraniční provenience
 3. Správa specializovaných databází národního rozsahu (soubory autorit, báze národní bibliografie.)
 4. Vytváření a spolupráce na mezinárodních specializovaných souborných katalozích (rukopisů, prvotisků, vzácných tisků, speciálních dokumentů...)
 5. Řízení a rozvoj profilování fondů, řešení koncepčních otázek souvisejících s automatizací linky zpracování v oblasti doplňování fondů na národní úrovni
 6. Komplexní řešení provozu mezinárodních registračních systémů v ČR včetně spolupráce s právními subjekty vydavatelské sféry

13. platová třída

Příklady prací

 1. Vytváření národních a mezinárodních standardů pro oblast knihovnictví a informační činnosti
 2. Analýza, hodnocení a výběr databází a informačních zdrojů v mezinárodních systémech, řízení a koordinace rozsáhlých centrálních databází včetně jejich projektování
 3. Studijně rozborová činnost, zpracování náročných odborných a specializovaných informačních studií a rozborových materiálů, analýza informačních potřeb uživatelů knihovnických a informačních služeb
 4. Tvorba koncepce a realizace mezinárodních knihovnicko-informačních programů a kooperace na mezinárodní úrovni
 5. Zpracování koncepcí, plánů a programů tvorby, zpracování a zpřístupňování KF včetně návaznosti na mezinárodní standardy ( např. koncepce národní katalogizační politiky apod.)

14. platová třída

Příklady prací

 1. Samostatné řešení závažných a složitých výzkumných a vývojových úkolů v oblasti knihovnictví a informační činnosti
 2. Komplexní řešení složitých koncepčních a systémových prací
 3. Normativní a legislativní činnost v oboru


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz