Vyhledat   Tisk    Daidalos 4/1, prosinec 2000: sekce příspěvků    @ vuppraha@mbox.vol.cz

Zdeněk Jonák

Internet ve škole


Kusala, J.: Internet ve škole. Možnosti využití informací z internetu ve výuce : Praha : Fortuna, 2000. 69 s.

V současné době se kromě finančních problémů se zajištěním moderních informačních a komunikačních technologií do škol, řeší zejména otázka, jakým způsoben ICT využívat ve výuce. Nejde jen o to vyškolit učitele ovládat tato zařízení, ale o celou škálu problémů spojených s efektivním využitím ICT v jednotlivých předmětech.

V současné době se připravuje koncepce výuky, která nepojímá předmět Informatika a výpočetní technika jako izolovanou oblast, ale jako průřezovou disciplinu, která se podle obsahové náplně bude vyučovat v každém z předmětů. Zacházení s textovým editorem by se tak mohlo soustředit do hodin českého jazyka, práce s obrázky do hodin výtvarné výchovy, náročnéjší funkce tabulkového editoru do matematiky apod. Vyhledávání informací příslušejících do specializací jednotlivých předmětů by se pomocí multimedií a internetu samozřejmě praktikovalo ve všech předmětech.

Příručka J. Kusala Internet ve škole tuto tendenci jakoby předjímá. Jsou zde ve stručném záběru jsou popsány technické otázky práce s Internetem a jeho prohlížeči. Hlavní a podstatná část příručky je věnována využití webu ve výuce. K jednotlivým předmětům soustředil autor adresy www stránek, které přinášejí zajímavé informace doplňující učebnice předmětu.

Žák může získat aktuální data o encyklopediích a portálech obsahujících shrnující informace o problémech, o nichž se často útržkovitě dozvídá z učebnic. Může své poznatky zpřístupňované ve škole zpravidla ve formě textu či výkladu, doplnit o obrázkové či zvukové percepce. Získá představu, jak si informace uchovat v souboru či tiskovém výstupu, nebo se o ně může pomocí mailu podělit se spolužáky.

Výběr www stránek se soustředil převážně na stránky české provenience. Jakmile bude možné počítat s tím, že žáci budou akceptovat i stránky cizojazyčné, může podobná příručka narůst do obřích rozměrů. V takové situaci potom bude muset takovou příručku doprovázet instrukce, jakým způsobem odlišit informace a informační zdroje podle jejich kvality a relevance.

Příručka J. M. Kusaly je první vlaštovkou v náročné koncepci, která by měla využívat internetu a služeb s ním spojených pro zefektivnění výuky. Proto také nebylo nutné jasne definovat, pro jaký vzdělávací stupeň je určena. Jakmile se zvýší ve školách dosažitelnost internetového spojení, lze očekávat, že podobné příručky budou přístupné k využití či ke stažení na internetu. Potom teprve bude při výběru nutné řešit, jak rozpoznat u nabídky textů jejich didaktickou vhodnost a faktografickou správnost.


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz